WWF-Thailand Annual Report 2016 | WWF

WWF-Thailand Annual Report 2016Posted on 20 February 2017
WWF-Thailand Annual Report 2016
© WWF-Thailand
เป็นระยะเวลา 41 ปีที่ WWF ได้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกและสร้างอนาคตที่เราสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2016 WWF – ประเทศไทย ได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ โครงการรณรงค์ต่อต้านการค้างาช้าง โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน โครงการรักษาความอุดมสมบูรณ์เทือกเขาถนนธงชัย – ตะนาวศรี โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจืดและพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง รวมถึงโครงการริเริ่มเปลี่ยนรูปแบบตลาดในการร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกและอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคน

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดการดำเนินงานตลอดปี 2016 ของ
WWF - ประเทศไทย จาก WWF Annual Report 2016 ได้ที่นี่
WWF-Thailand Annual Report 2016
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน