Bangkok Prep โรงเรียนแรกของไทยที่ได้รับรางวัลธงเขียว Eco-Schools | WWF

Bangkok Prep โรงเรียนแรกของไทยที่ได้รับรางวัลธงเขียว Eco-SchoolsPosted on 09 March 2017
Bangkok Prep ได้รับรางวัลธงเขียว Eco-Schools
© WWF-Thailand
เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา Bangkok International Preparatory and Secondary School ได้รับรางวัลธงเขียว Eco-Schools จากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา (Foundation of Environmental Education: FEE) โดยทาง WWF-ประเทศไทย ผู้แทนในการดำเนินโครงการ Eco-Schools ของประเทศไทย ได้เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ Bangkok International Preparatory and Secondary School ซึ่งถือเป็นการรับรองคุณภาพให้กับโรงเรียนที่ได้ดำเนินโครงการทางสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และยังเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้

โครงการ Eco-Schools  เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีและอย่างยั่งยืน โดยแนวคิดหลักของ Eco-School เริ่มตั้งแต่ระดับนโยบาย การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้และอนุรักษ์อย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

Bangkok Prep Eco Team หรือกลุ่มคณะทำงานภายใต้โครงการ Eco-Schools มีการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เมื่อกลุ่มคณะกรรมการนักเรียนที่ต้องการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ในโรงเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้กระบวนการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยแต่ละกิจกรรมในโรงเรียนล้วนเป็นผลมาจากการคิดและลงมือทำของนักเรียนแกนนำและเพื่อนนักเรียนทั้งสิ้น

“โครงการ Eco-Schools มีจุดเด่นตรงที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการซื้อแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar panels) หรือการมีถังขยะที่สวยงาม แต่หัวใจหลักของโครงการคือกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ลงมือทำ”  คุณครูคริสต์ เลเวอร์ตัน ครูที่ปรึกษาโครงการ Eco-Schools ของโรงเรียนได้กล่าวไว้
สำหรับ Bangkok Prep Eco Team นั้น วันนี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดโครงการ แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ทางโรงเรียนยังคงมีแผนที่จะทำกิจกรรมอื่น รวมไปถึงการสร้างความตระหนักและการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน
Bangkok Prep ได้รับรางวัลธงเขียว Eco-Schools
© WWF-Thailand Enlarge
Bangkok Prep ได้รับรางวัลธงเขียว Eco-Schools
© WWF-Thailand Enlarge
Bangkok Prep ได้รับรางวัลธงเขียว Eco-Schools
© WWF-Thailand Enlarge
Bangkok Prep ได้รับรางวัลธงเขียว Eco-Schools
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน