งานสัมมนา การธนาคารอย่างรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | WWF

งานสัมมนา การธนาคารอย่างรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนPosted on 22 May 2017
Seminar & Workshop on Responsible Financing for Banks in Thailand
© WWF-Thailand
22 พฤษภาคม 2560, กรุงเทพมหานคร – เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF - Thailand) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ การธนาคารอย่างรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Seminar & Workshop on Responsible Financing for Banks in Thailand) โดยมีตัวแทนระดับสูงจากสถาบันการเงินชั้นนำภายในประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

หัวข้อหลักเป็นเรื่อง ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (Environment, Social and Corporate Governance: ESG)  ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของสถาบันการเงินและตลาดทุนทั่วโลก เนื่องจากกลุ่มธุรกิจธนาคารไม่อาจเพิกเฉยต่อความเสี่ยงทางด้านการลงทุน ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกต่อไป   ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น  ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับผู้ผลิตในภาคการเกษตร และเป็นผลกระทบลูกโซ่มาสู่ภาคธุรกิจ นอกจากนี้ หลายประเทศก็เริ่มนำนโยบายข้อบังคับที่มีผลต่อการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางธรรมชาติ เช่น คาร์บอน ถ่านหิน หรือน้ำมัน มาใช้เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นการสนับสนุนการลงทุนในกลุ่มพลังงานทางเลือกมากขึ้น ภาคธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ด้วยการหาวิธีป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และเสนอทางเลือกอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

คุณ ยิ่งยง วิทยานานันท์ ผู้จัดการโครงการการลงทุนอย่างยั่งยืน ประจำ WWF-ประเทศไทย กล่าวว่า “ภาคการเงินถือเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการวางแผนการลงทุนทางธุรกิจ เพื่อลดการคุกคามสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างเครื่องมือทางการเงินเพื่อปกป้องและดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ทาง WWF ประเทศไทย จึงให้ความสนใจกับการลงทุน ในทิศทางที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น”

ระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเหตุการณ์จำลอง การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับบริษัทเอกชนเพื่อลงทุนให้กิจการป่าไม้ ว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้าน สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไรบ้าง รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจจะมีผลต่อภาคการธนาคารหากลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยมีคุณ ธิโบต์ เลเด็ค  เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายป่าไม้ภูมิภาค ของ WWF เป็นผู้คอยให้คำแนะนำถึงแนวทางที่ธนาคารจะสามารถสนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืนได้

หนึ่งในตัวแทนธนาคารที่เข้าร่วมงาน ให้ความเห็นว่า  “ธนาคารหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่สนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก  เพราะนับเป็นปัจจัยความเสี่ยงแบบหนึ่งที่ลูกค้าต้องเผชิญ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของธนาคารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาขาใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ธนาคารในต่างประเทศบางแห่งอาจมีนโยบายเลือกที่จะไม่อนุมัติเงินกู้ให้กับธุรกิจที่ส่งผลด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม แต่โดยส่วนตัว ผมกลับมองว่า ธนาคารควรมีหน้าที่เสนอทางเลือก หรือทางออกที่ จะนำไปสู่การสนับสนุนสินค้าและกิจกรรมที่ส่งเสริมการลงทุนแบบยั่งยืน เพราะถ้าเราเลือกที่จะปฏิเสธ ก็จะไม่เพียงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่จะส่งกระทบไปสู่ด้านอื่นๆ  เช่น กระทบต่อการจ้างงาน”

ทั้งนี้ บทบาทข้างหน้าต่อไปของ WWF-ประเทศไทย จะเป็นการให้การสนับสนุนด้านข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายตามกรอบ ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล หรือ ESG ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ  รวมไปถึงการให้คำแนะนำถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ของ WWF จากทั่วโลก โดยมีเป้าหมายหลักคือ ให้สถาบันการเงินและนักลงทุนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการผลักดันโลกให้เป็นเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนภาคธุรกิจให้ทำงานอย่างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการผนวกเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเข้าไปเป็นหนึ่งในแผนการลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์
Conservation Communications Officer, WWF – ประเทศไทย
อีเมล: nTanthanawit@wwfgreatermekong.org
โทรศัพท์: (+66) 2619 8521-2 Ext.312, (+66) 83 816 0006

เกี่ยวกับ WWF
WWF คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด และเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำงานอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมไปกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้ลดมลภาวะ และลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง
 
หากต้องการรับข่าวสารและสื่อสารสนเทศล่าสุด คลิก www.wwf.or.th
Seminar & Workshop on Responsible Financing for Banks in Thailand
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน