WWF และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมเวที | WWF

WWF และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมเวทีPosted on 01 December 2017
WWF-Thailand และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการศึกษา “สถานการณ์การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย”
© WWF-Thailand
กรุงเทพ, 29 พฤศจิกายน 2560   องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF – Thailand) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการศึกษา “สถานการณ์การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย” โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากต้นน้ำถึงปลายน้ำห่วงโซ่อุปทานเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นและช่วยเสนอทางออกให้กับวงจรปัญหา ผลศึกษาที่ได้จะนำไปสู่ข้อเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ต้นน้ำ และนำไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่เพื่อเป็นโมเดลการแก้ปัญหา (area-based SCP model) ภายให้โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ผลศึกษาเบื้องต้นแสดงถึงปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสมและระบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวใช้เคมีสูงที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ  และทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานก็ยังคงผจญอยู่ในวงจรปัญหาเดิมโดยไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น  
WWF-Thailand และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการศึกษา “สถานการณ์การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย”
© WWF-Thailand Enlarge
ดร.สรียา โด อมาเรา, ผู้จัดการโครงการ จาก มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
© WWF-Thailand Enlarge
WWF-Thailand และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการศึกษา “สถานการณ์การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย”
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน