จุดยืนของ WWF-ประเทศไทย ในกรณีเขื่อนแม่วงก์ | WWF

จุดยืนของ WWF-ประเทศไทย ในกรณีเขื่อนแม่วงก์Posted on 02 September 2017
MaeWong
© Lee Poston/WWF-Greater Mekong
1 กันยายน 2560, กรุงเทพมหานคร 
 
ตามที่มีการนำเสนอโครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์เข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) WWF-ประเทศไทย ยังคงแสดงจุดยืนเดิมที่จะ ไม่สนับสนุนการสร้างเขื่อนแม่วงก์
 
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตั้งอยู่ในผืนป่าตะวันตกซึ่งถือเป็นผืนป่าขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาค จากการเป็นพื้นที่อนุรักษ์มาเกือบสามสิบปี ปัจจุบัน ป่าแม่วงก์ถือเป็นผืนป่าแห่งความหวังในการเป็นบ้านและแหล่งอาศัยที่สำคัญของเสือโคร่งและสัตว์ป่าระดับนานาชาติ ทั้งนี้เกิดจากการดูแลป้องกันพื้นที่และการรักษาความต่อเนื่องของผืนป่าแม่วงก์กับผืนป่าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าป่าแม่วงก์จะได้รับการพิจารณาให้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกในอนาคต แต่ในทางกลับกัน ได้มีความพยายามในการผลักดันในการสร้างเขื่อนแม่วงก์ขึ้นในป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งนี้
 
การสร้างเขื่อน ไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับพื้นที่ซึ่งมีปัญหาการจัดการน้ำ หากทำให้เราต้องสูญเสียระบบนิเวศที่ทรงคุณค่าไป ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ป่าที่ราบริมน้ำที่มีความสำคัญยิ่งต่อถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารที่สำคัญ และพื้นที่กระจายพันธุ์ของสัตว์ป่า ถือเป็นการส่งเสริมการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าได้อย่างมิต้องสงสัย และยังเป็นการทำลายระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ครั้งยิ่งใหญ่ อีกประการหนึ่ง เขื่อนแม่วงก์ยังถือเป็นการทำลายความหวัง ความตั้งใจ และความทุ่มเทของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของทุก ๆ คนที่มีมากว่าสามทศวรรษ นอกจากนั้น เราควรตระหนักว่า หากระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีความสมบูรณ์และเปราะบางนี้หากถูกทำลายลง ก็เป็นการยากที่จะสามารถฟื้นคืนหรือสร้างขึ้นมาใหม่เช่นนี้ได้อีก แม้จะใช้งบประมาณมหาศาลมากเท่าใดก็ตาม
 
เราจะยอมแลกพื้นที่ป่าที่เป็นหัวใจของผืนป่าแม่วงก์ส่วนนี้ เพื่อสร้างเขื่อน มันคุ้มกันหรือไม่?? หากยังมีทางเลือกอื่นในการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยไม่ทำลายระบบนิเวศที่สำคัญในผืนป่าแม่วงก์แห่งนี้ อนึ่ง ยังถือเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของคุณสืบ นาคะเสถียร ผู้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ของไทย เนื่องในโอกาสรำลึกครบรอบ 27 ปีของการจากไปของนักอนุรักษ์ผู้ทุ่มเทชีวิตอุทิศเพื่อการอนุรักษ์ตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต  
 
ถ้าเรายอมให้เกิดเขื่อนขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์ของป่าแม่วงก์แห่งนี้ เราอาจไม่เหลือพื้นที่ป่าแห่งอื่นๆ ให้รักษาต่อไปได้อีกเลย 
 
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย
MaeWong
© Lee Poston/WWF-Greater Mekong Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน