เดินหน้าความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ | WWF

เดินหน้าความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐPosted on 25 October 2017
งานประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
© WWF-Thailand
เดินหน้าความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมและป่าไม้

18 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ  งานประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Establish low carbon sustainable consumption and production in Thailand) ซึ่งองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF- Thailand) เป็นผู้ดำเนินโครงการ  ได้รับเกียรติจากดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดประชุม กล่าวถึงความสำคัญกับประเด็นขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การนำไปปฏิบัติใช้เชิงพื้นที่ การถอดบทเรียนโมเดลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ และการสนับสนุนของภาครัฐต่อการดำเนินโครงการนี้

การประชุมครั้งนี้วัตถุประสงค์เปลี่ยนข้อคิดเห็น องค์ความรู้ และข้อเสนอแนะกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ ฯ และการขับเคลื่อนเป้าหมายการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดยมีผู้แทนที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และองค์กรภาคประชาสังคม อาทิ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดและมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยเข้าร่วมประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติที่สามารถบรรลุห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ปราศจากการบุกรุกป่า (deforestation- free food supply chain) ในบริบทของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการผลิตอาหารเพื่อท้องถิ่น (local food)

Mr. Bill Possiel ผู้อำนวยการอนุรักษ์ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของ WWF กล่าวถึงการดำเนินงานของหลายประเทศในโลกที่ใด้ให้ความสำคัญการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก ทั้งนี้ปัจจุบันการผลิตและการบริโภคของโลกที่เป็นแบบไม่มีความยั่งยืนนั้น ได้เป็นเหตุให้เกิดการทำลายทรัพยากร การรุกป่าไม้ การขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาด ปัญหาขยะ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอัตราสูง และเป็นการทำให้ระบบนิเวศของเราที่เปราะบางต้องถูกทำลายลง

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวยินดีต่อโครงการที่ดำเนินการโดย WWF ซึ่งมี International Climate Initiatives (IKI) โดยรัฐบาลเยอรมันสนับสนุนงบประมาณโครงการ และจะทำงานร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะขับเคลื่อนแผนเรื่องการจัดการและแผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ ผ่านการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งในโครงการนี้เป็นการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรและป่าไม้ สอดคล้องกับการดำเนินแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ  

คุณพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการโครงการ WWF-SCP ได้ร่วมนำเสนอแผนปฏิบัติงานของโครงการ แผนการร่วมมือของทุกภาคส่วน และการพัฒนาเครื่องมือที่เสริมสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  และความเสมอภาคในสังคมเมืองและชนบท

ภาคีผู้ร่วมดำเนินโครงการฯ จากบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Chiang Mai Social Enterprise: CSE ) และมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย ร่วมนำเสนอประเด็นสำคัญในการพิจารณากรอบแนวคิดการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาทิ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตอาหารเพื่อท้องถิ่น การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น เป็นต้น

ดร.สรียา โด อมาเรา ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งได้ร่วมเป็นภาคีดำเนินโครงการ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการทำวิจัย “โครงการศึกษาสถานการณ์การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย"  ซึ่งจะสังเคราะห์ข้อแนะนำเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การนำหลักการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำจากการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์

การดำเนินงานของโครงการนี้ จะนำไปสู่รูปแบบห่วงโซ่อุปทานอาหารที่มีความยั่งยืนในประเทศไทย จากการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน การพัฒนากรอบการประเมินความยั่งยืนของระบบห่วงโซ่อุปทานอาหาร การพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability system) ของสินค้าเกษตรในห่วงโซ่อุปทานอาหาร และโมเดลการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ควบคู่ไปกับการทำเกษตรกรรมเชิงนิเวศ (Ecological farming) รวมถึงการรณรงค์ผู้บริโภคด้านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

การประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน จะจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นปี 2561 ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ IKI-SCP ได้ที่ www.scp.wwf.or.th

เกี่ยวกับโครงการ
โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (International Climate Initiatives (IKI): Establish Low Carbon Consumption and Production in Thailand (WWF-SCP)) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety: BMUB) ของรัฐบาลเยอรมัน  โดย WWF ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินโครงการและทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ภาคเอกชนและผู้บริโภคใน การส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนภาครัฐในการเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและป่าไม้ ให้มีความสอดคล้องตามกรอบการดำเนินนโยบายยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ 
งานประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
© WWF-Thailand Enlarge
งานประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
© WWF-Thailand Enlarge
Mr. Bill Possiel ผู้อำนวยการอนุรักษ์ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของ WWF
© WWF-Thailand Enlarge
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
© WWF-Thailand Enlarge
The Implementing Agencies Consultation Workshop is part of the International Climate Initiative (IKI). The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building, and Nuclear Safety (BMUB) supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag.
© WWF-Thailand Enlarge
The IKI initiative is affiliated to the 10 Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production (10YFP)
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน