รายงานประจำปี WWF-Thailand 2017 | WWF

รายงานประจำปี WWF-Thailand 2017Posted on 05 February 2018
WWF-THAILAND ANNUAL REPORT 2017
© WWF-THAILAND
เพื่อให้มั่นใจว่า ในอนาคตประเทศไทยจะยังคงมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
และทุกคนสามารถเข้าถึงอากาศบริสุทธิ์ แหล่งน้ำสะอาด แหล่งอาหารที่ยั่งยืนจากการทำประมงและการเพาะปลูก 


ในปี 2017 WWF – ประเทศไทย ยังคงสานต่อการดำเนินงานในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน โครงการรณรงค์ต่อต้านการค้างาช้างและสัตว์ป่า  โครงการรักษาความอุดมสมบูรณ์เทือกเขาถนนธงชัย – ตะนาวศรี โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจืดและพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง โครงการตลาดยั่งยืน โครงการเมืองน่าอยู่ รวมถึงโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอนาคตที่มนุษย์จะสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน  


สามารถอ่านรายละเอียดการดำเนินงานของ WWF-ประเทศไทย ประจำปี 2017 ได้ที่นี่ 
 
WWF-THAILAND ANNUAL REPORT 2017
© WWF-THAILAND Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน