ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ “บ้านหลังที่ 2 ของเสือโคร่งอินโดจีน” | WWF

ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ “บ้านหลังที่ 2 ของเสือโคร่งอินโดจีน”Posted on 31 July 2017
Global Tiger Day 2017
© WWF-Thailand
1 สิงหาคม 2560, กรุงเทพมหานคร – หลังจากที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี พ.. 2548 ล่าสุดผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้รับการประกาศจากรัฐบาลให้เป็น บ้านแห่งความหวังที่ 2 ของเสือโคร่งอินโดจีนเพื่อฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในประเทศไทย

โครงการอนุรักษ์ประชากรเสือโคร่งใหม่ล่าสุด ได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการในวันเสือโลก 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมาโดยมีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กับนายธัญญา เนติธรรมคุณ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ให้ยังคงมีอยู่ตามธรรมชาติ และเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์เหล่านั้นให้สูงขึ้นอีกร้อยละ 50 ในปี พ.. 2570  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.. 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จะเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน นักวิชาการ นักอนุรักษ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ได้แก่ IUCN, WCS, WWF และ Freeland

นางสาวเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย ได้กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในการที่จะดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ พื้นที่ดังกล่าวถือว่ามีศักยภาพอย่างมากในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูจำนวนประชากรเสือโคร่ง และรองรับการเพิ่มจำนวนเสือโคร่งในระดับชาติและระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต”

เมื่อปี พ.. 2559 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดงานวันเสือโลกขึ้น ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี พร้อมประกาศให้ผืนป่าตะวันตก เป็นบ้านแห่งความหวังของเสือโคร่งอินโดจีน ซึ่งนับเป็นบ้านหลังแรกของเสือโคร่ง ขณะที่บ้านหลังที่สอง ในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้รับการประกาศขึ้นในปีนี้

เกี่ยวกับผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีแนวตะวันออก-ตะวันตก ยาว 230 กิโลเมตร เริ่มจากอุทยานแห่งชาติตาพระยา ที่ชายแดนประเทศกัมพูชา จรดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมพื้นที่ 3,845,000 ไร่ หรือ 6,152 ตารางกิโลเมตร ผืนป่าแห่งนี้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติ 4  แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 1 แห่ง ซึ่งองค์การยูเนสโกได้รายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ของพืชพันธุ์ 800 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 112 ชนิด นก 392 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 200 ชนิด ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเขตมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี พ.. 2548  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร
นิรมล สูนยะไกร
โทรศัพท์: (+66) 2619 8521-2 Ext. 607, (+66) 94 639 4993
อีเมล์: nsoonyakrai@wwfgreatermekong.org

ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์
โทรศัพท์: (+66) 2619 8521-2 Ext.312, (+66) 83 816 0006
อีเมล: nTanthanawit@wwfgreatermekong.org
 
เกี่ยวกับ WWF
WWF คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด และเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำงานอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมไปกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้ลดมลภาวะ และลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง 
Global Tiger Day 2017
© WWF-Thailand Enlarge
Global Tiger Day 2017
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน