WWF-ประเทศไทย จับมือ มูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ Eco-Schools | WWF

WWF-ประเทศไทย จับมือ มูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ Eco-SchoolsPosted on 29 August 2017
EcoSchool project with ONYX
© WWF-Thailand
WWF-ประเทศไทย จับมือ มูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ Eco-Schools โรงเรียนวรรณวิทย์ ส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้เยาวชน

21 สิงหาคม 2560 กรุงเทพมหานคร – องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-ประเทศไทย) และ มูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมของออนิกซ์ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หนึ่งในผู้บริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ในภูมิภาคเอเชีย ได้จัดพิธีเปิดโครงการ Eco-Schools ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ กรุงเทพฯ ด้วยการมอบปลอกแขนสัญลักษณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่กลุ่มผู้นำนักเรียน เสมือนการมอบพันธะกิจด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน อยู่ให้มือของนักเรียนทุกคน โดยมีนักเรียนแกนนำเป็นผู้ช่วยดูแลและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผ่านการสนับสนุนด้านความรู้และแนะนำแนวทางการทำงานโดยทีมงานของ WWF-ประเทศไทย และสนับสนุนการดำเนินงานโดย มูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ภายใต้โครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิต (Baht for Better Life)

โครงการ Eco-Schools มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีและอย่างยั่งยืนแก่นักเรียน แนวคิดหลักของ Eco-School เริ่มตั้งแต่การวางแผนระดับนโยบาย การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน ผ่านการทำกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน การดำเนินโครงการ Eco-Schools จะมุ่งเน้นการให้นักเรียนเป็นทั้งผู้คิด วางแผน และดำเนินโครงการภายในโรงเรียนของตนเอง เพื่อส่งเสริมการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นกลุ่ม ความเป็นผู้นำ และการประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนมาสู่กิจกรรมนอกห้องเรียน ผ่านขั้นตอน 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1. จัดตั้งคณะทำงาน 2. ทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อม 3. วางแผนการดำเนินงาน 4. ติดตามและประเมินผล 5. บูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอน 6. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม และ 7. การจัดทำ Eco-Code หรือคำขวัญประจำโครงการ

สำหรับกิจกรรมการเปิดตัวโครงการ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ ครั้งนี้ นอกจากการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินโครงการ Eco-Schools แก่นักเรียนแกนนำของโรงเรียนแล้ว พนักงานจิตอาสาจาก ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังได้ร่วมกันจัดการเรียนรู้ผ่านฐานเกม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับขยะและวิธีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้น อันจะนำไปสู่แนวทางในการปรับใช้ในแผนการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นิรมล สูนยะไกร (094 639 4993, (+66) 2619 8521-2 Ext. 607)
อีเมล์: nsoonyakrai@wwfgreatermekong.org
ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์
อีเมล: nTanthanawit@wwfgreatermekong.org
โทรศัพท์: (+66) 2619 8521-2 Ext.312, (+66) 83 816 0006

เกี่ยวกับโครงการ Eco-Schools
โครงการ Eco-Schools เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียน มีการดำเนินโครงการฯ ใน 64 ประเทศ และมากกว่า 50,000 โรงเรียนทั่วโลก ซึ่ง WWF-ประเทศไทย ได้รับสิทธิ์ในการบริหารและดำเนินโครงการจาก Foundation of Environmental Education (FEE) ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมด 21 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และภูเก็ต

เกี่ยวกับ WWF
WWF คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด และเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำงานอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมไปกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้ลดมลภาวะ และลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง

หากต้องการรับข่าวสารและสื่อสารสนเทศล่าสุด คลิก www.wwf.or.th
EcoSchool project with ONYX
© WWF-Thailand Enlarge
EcoSchool project with ONYX
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน