เขื่อนแม่วงก์ ทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างไร | WWF

เขื่อนแม่วงก์ ทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างไรPosted on 04 September 2017
ลำน้ำที่ไหลคดเคี้ยวเป็นที่มาของชื่อ 'แม่วงก์'
© ประสาท ปันครอง / วีระ เอี่ยมสอาด / อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
“อุทยานแห่งชาติแม่วงก์” เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตก ที่เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาค จากการเป็นพื้นที่อนุรักษ์มาเกือบสามสิบปี ปัจจุบัน ป่าแม่วงก์ถือเป็นผืนป่าแห่งความหวังในการเป็นบ้านและแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าระดับนานาชาติ ทั้งนี้เกิดจากการดูแลป้องกันพื้นที่และการรักษาความต่อเนื่องของผืนป่าแม่วงก์กับผืนป่าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง ทำให้สัตว์ป่าสามารถเดินทางเคลื่อนย้ายไปมาในผืนป่าแห่งนี้ได้

อย่างไรก็ถาม แม้ว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์จะได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง แต่ภัยคุกคามในผืนป่าแห่งนี้ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่รู้จักกันดี คือ “โครงการเขื่อนแม่วงก์” ที่เป็นความพยายามของคนบางกลุ่มมาตลอดระยะเวลาสามสิบปีในการผลักดันให้เกิดเขื่อนในพื้นที่อนุรักษ์ แม้ว่าที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวจะไม่ผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และยังมีความไม่ชัดเจนในหลายประเด็น แสดงให้เห็นชัดเจนว่าโครงการนี้ย่อมส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเกิดความล่มสลายของสายใยธรรมชาติอย่างมิต้องสงสัย

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำนำในหนังสือ “เขื่อนแม่วงก์ ทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างไร?” ซึ่งจัดทำโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  WWF ประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบของการสร้างเขื่อนแม่วงก์ที่มีต่อป่าไม้และสัตว์ป่า ข้อกังขาและข้อสงสัยจากนักวิชาการป่าไม้และสัตว์ป่าไทย รวมไปถึงกรณีตัวอย่างบทเรียนจากการสร้างเขื่อนเชี่ยวหลาน ที่มีผลต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ เขื่อนแม่วงก์ ทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างไร?  ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษได้ในเว็บไซต์ของ WWF ประเทศไทย หรือสนใจขอรับหนังสือฉบับจริง สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อรับหนังสือได้ที่  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKzkCuUV69sIiR2xpB5TSiv-aa2o2XeiOSTOmXQV2WgyLfig/viewform  
ลำน้ำที่ไหลคดเคี้ยวเป็นที่มาของชื่อ 'แม่วงก์'
© ประสาท ปันครอง / วีระ เอี่ยมสอาด / อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน