WWF ประเทศไทย เริ่มรณรงค์กิจกรรม “Eat Better กินดีกว่า” | WWF

WWF ประเทศไทย เริ่มรณรงค์กิจกรรม “Eat Better กินดีกว่า”Posted on 15 June 2018
WWF-Thailand ในงาน “ตลาดชุมชนเซ็นทรัล” ปีที่ 7
© Central Group

WWF ประเทศไทย ดำเนินโครงการการผลิตและการบริโภคอาหารที่ยั่งยืนในปี 2560 และล่าสุดได้เริ่มงานรณรงค์ผู้บริโภค “Eat Better กินดีกว่า” ในงานมหกรรมชุมชนครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด
งานรณรงค์”Eat Better กินดีกว่า” มีเป้าหมายให้ผู้บริโภคตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเลือกรับประทานอาหาร นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกกินให้ดีกว่าเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ซึ่งนำเสนอการกินที่ดีกว่า ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังสามารถเยี่ยมชมโครงการ”สร้างอาหารยั่งยืน ฟื้นคืนป่าน่าน”  ที่ WWF ประเทศไทยร่วมขับเคลื่อนกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดและบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จํากัด ได้อีกด้วย

งานมหกรรมสินค้าชุมชนเป็นกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดยบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ก้าวสู่ระดับสากล มุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการการบริโภคและการผลิตอาหารที่ยั่งยืน
http://scp.wwf.or.th/about_us/

รายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมรณรงค์  #EatBetter
https://www.facebook.com/kindeekwa/ 

WWF-Thailand ในงาน “ตลาดชุมชนเซ็นทรัล” ปีที่ 7
© Central Group Enlarge
WWF-Thailand ในงาน “ตลาดชุมชนเซ็นทรัล” ปีที่ 7
© Central Group Enlarge
งาน “ตลาดชุมชนเซ็นทรัล” ปีที่ 7
© Central Group Enlarge
งาน “ตลาดชุมชนเซ็นทรัล” ปีที่ 7
© Central Group Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน