WWF ประเทศไทย จับมือภาครัฐและภาคเอกชนร่วมลงนาม MOU ลดใช้พลาสติก | WWF

WWF ประเทศไทย จับมือภาครัฐและภาคเอกชนร่วมลงนาม MOU ลดใช้พลาสติกPosted on 11 August 2018
คุณยิ่งยง วิทยานานันท์ ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนเมืองปลอดมลภาวะจากพลาสติก (Plastic Pollution Free City)WWF ประเทศไทย เเสดง MOU ที่มีการร่วมลงนามร่วมกันรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปสู่การปลอดขยะพลาสติกลงทะเลในจังหวัดสงขลาต่อไป
© WWF-Thailand

สงขลา  10 สิงหาคม 2561  – WWF ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) "ประชารัฐทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสงขลาเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างพื้นที่ต้นแบบเพื่อลดปัญหาในการจัดการขยะขยะพลาสติกที่ลงสู่ทะเล

นอกจาก WWF ประเทศไทย การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการลงนามร่วมกันระหว่างรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดจังหวัดสงขลาและกลุ่มหน่วยงานสังกัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (15 แห่ง) กลุ่มผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดจังหวัดสงขลา (61 แห่ง) รวมทั้งกลุ่มห้างสรรพสินค้า(18 แห่ง) เเละ กลุ่มมหาวิทยาลัย (8 แห่ง)

คุณสมชัย มาสเถียร  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในระหว่างปาฐกถาเรื่อง "วิกฤติขยะพลาสติก"  ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามนครินทร์ คอมเพล็ก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยคาดหวังว่าหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จและทำได้ทั่วประเทศจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะของประชาชนได้ถึง 2.53 ล้านคน ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ถึง 4,000 ล้านใบต่อปี ลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร 1,000  ล้านชิ้นต่อปี และประหยัดงบประมาณการกำจัดขยะได้ถึง 17 ล้านต่อปี

ในขณะที่คุณยิ่งยง วิทยานานันท์  ผู้จัดการโครงการ โครงการขับเคลื่อนเมืองปลอดมลภาวะจากพลาสติก (Plastic Pollution Free City) WWF ประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า WWF  ประเทศไทย พร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายฯ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทะเลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้ครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้:

  • ยกระดับการจัดการขยะอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดปริมาณขยะตกค้าง และสร้างความรู้แก่ชุมชนในการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดการนำมาใช้ใหม่และเศรษฐกิจหมุนเวียน

  • ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use plastics) และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนในกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์

  • ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติกประเภทต่างๆเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โดยทั้งหมดจะร่วมรณรงค์ ขับเคลื่อน และเชิญชวนทุกภาคส่วนลดใช้ถุงพลาสติกในหน่วยงานอย่างจริงจังและการปฎิบัติอย่างเป็นรูป รรมให้มากที่สุด
 
โครงการขับเคลื่อนเมืองปลอดมลภาวะจากพลาสติก (Plastic Pollution Free City) โดยมี WWF ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินโครงการและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาจากมลภาวะทางทะเล

คุณยิ่งยง วิทยานานันท์ ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนเมืองปลอดมลภาวะจากพลาสติก (Plastic Pollution Free City)WWF ประเทศไทย เเสดง MOU ที่มีการร่วมลงนามร่วมกันรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปสู่การปลอดขยะพลาสติกลงทะเลในจังหวัดสงขลาต่อไป
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน