องค์กร-บริษัทระดับโลกบุกสิงคโปร์ จับมือตั้งโครงการ “ความยั่งยืน” ใหม่ หวังพลิกโฉมอุตสาหกรรมการเงิน | WWF

องค์กร-บริษัทระดับโลกบุกสิงคโปร์ จับมือตั้งโครงการ “ความยั่งยืน” ใหม่ หวังพลิกโฉมอุตสาหกรรมการเงินPosted on 21 January 2019
New multi-stakeholder initiative launched in Singapore to drive excellence in sustainable finance
© WWF-Thailand

สิงคโปร์ 21 มกราคม 2562 องค์กรชั้นนำด้านการเงิน การลงทุน และพันธมิตร ร่วมจัดตั้ง ความคิดริเริ่มแห่งแนวทางการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งเอเชีย (Asia Sustainable Finance Initiative-ASFI) พร้อมเป้าหมายช่วยเบนกระแสเงินทุนของเอเชียไปสู่การลงทุนที่สร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF เป็นเลขาธิการโครงการ และมีพันธมิตรหลายภาคส่วนเข้าร่วม กล่าวได้ว่าเป็นการนำองค์กรด้านภาคการเงิน วิชาการ และวิทยาศาสตร์ มาร่วมกันสนับสนุนสถาบันการเงินจากสิงคโปร์ เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานตามเป้าหมายการเงินที่ยั่งยืนในเอเชียต่อไป

ภาคการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีความคล่องตัวและยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการให้เงินทุนที่จะสามารถการสร้างแรงจูงใจให้บริษัทต่างๆ นำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ และส่งเสริมการให้เงินทุนที่มุ่งไปสู่ผลลัพธ์ในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลก เป็นเส้นทางที่กระแสเงินทุนไหลผ่านเข้าสู่ภูมิภาคเอเชีย ส่วนสถาบันการเงินของประเทศนี้ก็มีศักยภาพอย่างยิ่งยวดในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  ดังนั้น พันธกิจหนึ่งของASFI คือการสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างกันของโครงการด้านการเงินที่ยั่งยืนอื่นๆในระดับประเทศเพื่อพัฒนากลไกและการทำงานร่วมกันของสถาบันการเงิน ให้เดินหน้าสู่ทิศทางการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ลูกค้า ที่ประกอบธุรกิจอันจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้กับโลกได้

“การเป็นหุ้นส่วนและการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาที่ยั่งยืนประสบความสำเร็จ ขณะนี้ทั้งโลกมีความตระหนักมากขึ้นถึงบทบาทของภาคการเงินในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำและธนาคารกลางสิงคโปร์จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการก่อตั้ง ASFI ที่จะช่วยให้ภาคการเงินทำให้ประเด็นด้านความยั่งยืนก้าวหน้ามากขึ้นในสิงคโปร์และภูมิภาคนี้” ข้อมูลจากแถลงการณ์ร่วมของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำและธนาคารกลางสิงคโปร์ระบุ

ทั้งนี้ แนวทางการเงินที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Finance จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ไขความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการเสื่อมสภาพของระบบนิเวศทั้งบนบกและในทะเล สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน และความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนแค่ในเอเชียเพียงทวีปเดียว ยังสามารถแปลงเป็นมูลค่าของโอกาสด้านการลงทุนระหว่างขณะนี้จนถึงปี พ.ศ. 2573 ได้ถึงราว 5 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐอีกด้วย ดังนั้นการสนับสนุนให้ภาคการเงินเห็นทิศทางของความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นผ่านการก่อตั้ง ASFI  จะช่วยเร่งให้มีการนำหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการจัดการด้านธรรมาภิบาล (ESG) มาใช้ในการตัดสินใจด้านการเงิน และเพิ่มความมั่นใจว่า แนวทางนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่วัดได้และมีความหมายที่สัมพันธ์ต่อข้อตกลงปารีสและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

­ “ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของทุกวันนี้เป็นสิ่งคุกคามต่อความยั่งยืนทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในเอเชีย และส่งผลให้ความยืดหยุ่นของภาคการเงินในภูมิภาคตกอยู่ในความเสี่ยง แต่การทำงานของหลายภาคส่วนไปพร้อมกันกับพันธมิตรด้านองค์ความรู้จากวงการวิทยาศาสตร์รายอื่นๆ  จะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นระบบ ไปสู่เศรษฐกิจที่กระจายความเป็นอยู่ที่ดีไปยังคนทุกกลุ่ม ขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งธุรกิจทุกประเภทและสังคมทุกสังคมต้องพึ่งพา”  จีนนี แสตมป์ หัวหน้าคณะทำงานการเงินที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียจาก WWF ซึ่งเป็นทั้งพันธมิตรด้านองค์ความรู้และเลขาธิการของโครงการนี้ กล่าว

ภายใต้ ASFI ประกอบด้วยองค์กรที่มาจากหลากหลายภาคส่วน แต่มีเป้าหมายในการดำเนินงานตามหลักความยั่งยืนหรือการเงินที่ยั่งยืน จะทำงานร่วมกันในฐานะพันธมิตรด้านองค์ความรู้ เพื่อนำมุมมองและศักยภาพที่เฉพาะตัวและนวัตกรรม มาสู่โครงการนี้ โดย WWF จะดำเนินงานทั้งในฐานะพันธมิตรด้านองค์ความรู้และในฐานะเลขาธิการของโครงการ เหนือสิ่งอื่นใด พันธมิตรด้านองค์ความรู้ของASFIจะสร้างสรรเครื่องมือ งานวิจัย และกรอบการทำงานสำหรับแนวทางการเงินที่ยั่งยืน และจะสนับสนุนสถาบันการเงินในการนำหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้ดำเนินงานจริง

ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ ASFI สามารถสนับสนุนสถาบันการเงินต่างๆ ในการให้คำมั่นเพื่อการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการระดับโลกอื่นๆ อาทิ หลักการเพื่อการลงทุนด้วยความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment: PRI) หลักการเพื่อการธนาคารด้วยความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Banking: PRB) หลักการเพื่อการประกันภัยที่ยั่งยืน (Principles for Sustainable Insurance: PSI) เป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets: SBT) และ หน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Taskforce for Climate Related Financial Disclosures: TCFD) เป็นต้น

เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของ ASFI ดำรงไว้ซึ่งแนวทางที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประเด็นที่มีความสำคัญและแผนการพัฒนาต่างๆของภาคอุตสาหกรรมการเงิน โครงการนี้จะมีการเข้าปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำเชิงกลยุทธ์จากกลุ่มที่ปรึกษาต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งโครงการนี้ ได้แก่ สมาคมธนาคารแห่งสิงคโปร์ (the Association of Banks in Singapore: ABS), สถาบันการธนาคารและการเงิน (Institute of Banking and Finance: IBF), สมาคมการจัดการการลงทุนสิงคโปร์ (Investment Management Association Singapore: IMAS), สมาคมการประกันชีวิต (Life Insurance Association: LIA), และ หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสิงคโปร์ (the Singapore Exchange Regulation Pte. Ltd.: SGX)

ASFI จะเป็นการดำเนินงานต่อยอดการทำงานที่ผ่านมา ในด้านของพัฒนาระบบนิเวศด้านการเงินที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย โดยในสิงคโปร์นั้น งานเหล่านี้รวมถึง ข้อแนะนำสำหรับการให้สินเชื่อที่มีความรับผิดชอบที่นำเสนอโดยภาคการธนาคาร หลักเกณฑ์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในการจัดทำรายงานความยั่งยืนของSGX ประกาศของธนาคารกลางสิงคโปร์เกี่ยวกับพันธบัตรสีเขียว และบทบาทของธนาคารกลางสิงคโปร์ในฐานะของสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายธนาคารกลางและผู้ดูแลเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ระบบการเงินสีเขียว (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System: NGFS) และการสนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพของสมาชิกอย่างต่อเนื่องโดยสมาคมต่างๆ ในภาคการเงิน

“พันธมิตรด้านองค์ความรู้ของ ASFI ตั้งตารอที่จะทำงานกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการเงินที่ยั่งยืนระดับภูมิภาคให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเพื่อร่วมกันสร้างแนวทางสำหรับการแก้ไขประเด็นปัญหาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพในการที่จะกำหนดเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จ” จีนนี สแตมป์ กล่าวเสริม

ในส่วนของประเทศไทยนั้น นางสาวพรฤดี ตังคเศรณี ผู้จัดการโครงการการเงินที่ยั่งยืน องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยเหตุที่ไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  แนวทางการเงินที่ยั่งยืนจึงกลายเป็นวาระที่ภาครัฐให้ความสำคัญ ด้วยตระหนักว่า ภาคการเงินจะมีส่วนช่วยให้การพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGsได้

หน่วยงานกำกับดูแลภาคการธนาคารของประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนแก่ธนาคารไทย ในการนำหลักการปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 ธปท.จัดงานประชุมในหัวข้อการธนาคารที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วยการที่ธนาคารนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า การธนาคารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีของธนาคาร

ผู้จัดการโครงการการเงินที่ยั่งยืน WWF ประเทศไทย กล่าวว่า ในปีนี้องค์กรต่างๆ ในภาคการธนาคารของไทยได้รวมตัวกันเพื่อหารือแนวทางที่ภาคการธนาคารจะสามารถดำเนินการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านการจัดทำและดำเนินนโยบายการให้สินเชื่อที่แข็งแกร่ง

“บทบาทของ WWF ประเทศไทยคือการให้การสนับสนุนการพัฒนาในด้านนี้โดยดำเนินงานร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับให้เกิดการบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการจัดการด้านธรรมภิบาลในการดำเนินธุรกิจหลักของธนาคาร

โดยการจัดตั้ง ASFI นี้จะมีส่วนช่วยให้ธนาคารไทยมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความยั่งยืน โดยธนาคารไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆของ ASFI ที่สามารถเข้าถึงได้ออนไลน์ อีกทั้งสามารถเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ ASFI ได้” นางสาวพรฤดี กล่าวสรุป
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ดวงกมล วงศ์วรจรรย์
ฝ่ายการตลาด และการสื่อสารงานอนุรักษ์ องค์การกองทุนสัตว์ป่าสากลประเทศไทย ( WWF – Thailand )
อีเมล์  Dwongworachan@wwf.or.th โทร 092 661 9561

 
 
New multi-stakeholder initiative launched in Singapore to drive excellence in sustainable finance
© WWF-Thailand Enlarge
New multi-stakeholder initiative launched in Singapore to drive excellence in sustainable finance
© WWF-Thailand Enlarge
New multi-stakeholder initiative launched in Singapore to drive excellence in sustainable finance
© WWF-Thailand Enlarge
New multi-stakeholder initiative launched in Singapore to drive excellence in sustainable finance
© WWF-Thailand Enlarge
New multi-stakeholder initiative launched in Singapore to drive excellence in sustainable finance
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน