ภาพถ่าย

© WWF Thailand/Baramee Temboonkiat © WWF Thailand/Baramee Temboonkiat © WWF Thailand © WWF Thailand/Baramee Temboonkiat © WWF Thailand/Baramee Temboonkiat © WWF Thailand/Baramee Temboonkiat © WWF Thailand/Baramee Temboonkiat © WWF Thailand/Baramee Temboonkiat © WWF Thailand/Baramee Temboonkiat © WWF Thailand/Baramee Temboonkiat © WWF Thailand/Baramee Temboonkiat
 / ©: National Geographic Stock/ Michael Nicols / WWF
 Download Tiger Wallpaper
20-24 สิงหาคม 2555
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  และ WWF ประเทศไทย จัดฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมเทคนิคการวางแผนลาดตระเวนระดับหัวหน้าชุด ความรู้ในการสืบสวนคดีป่าไม้ การพรางตัวและการใช้อาวุธที่ถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า  ผืนป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลานเป็นผืนป่าสำคัญแห่งหนึ่งในผืนป่าตะวันตก  ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยสำคัญของสัตว์ป่าหลายชนิดโดยเฉพาะเสือโคร่งสัตว์ผู้ล่าที่จัดอยู่บนสุดของปิรามิดห่วงโซ่อาหาร  ทำหน้าที่ควบคุมประชากรของสัตว์กินพืชชนิดต่างๆ  และเสือโคร่งยังเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้ การอนุรักษ์เสือโคร่งจึงเปรียบเสมือนการอนุรักษ์สัตว์ชนิดอื่นๆ ด้วย

(c) WWF-ประเทศไทย / บารมี เต็มบุญเกียรติ และ
(c) WWF-ประเทศไทย/ เพชร > มโนปวิตร