งานของเรา | WWF

งานของเรา • งานอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และพื้นที่อนุรักษ์
 • งานอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
 • งานอนุรักษ์ทะเลและชายฝั่ง
 • พลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ


โครงการที่ดำเนินงานในปัจจุบัน

 • โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทยและลุ่มน้ำโขง จ.หนองคาย เลย และน่าน
 • โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี จ.ขอนแก่น
 • โครงการอนุรักษ์ปลาบึกแม่น้ำโขง จ.เชียงราย ประเทศไทย-แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
 • โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง
 • โครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทยและ ลุ่มน้ำโขง
 • โครงการศึกษานิเวศวิทยาและประชากรของสังคมสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการประชากรช้างป่า ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 • โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชายฝั่งทะเลในการรับมือกับภัย ธรรมชาติ และการจัดการแนวปะการังหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
 • โครงการอนุรักษ์โลมาในอ่าวไทยตอนใน

เราจะรู้สึกอย่างไร ถ้าหากว่าพื้นที่ป่าในประเทศไทยลดลงเหลือเพียง 90,309 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 17.16 ของพื้นที่ประเทศ?

สนับสนุน
สนับสนุน