โครงการ การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (SCP-TIP) | WWF


 

การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

เยี่ยมชมเว็บไซต์

โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Establish Low Carbon Consumption and Production in Thailand: WWF-SCP) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปี และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety: BMUB) โดยโครงการฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ International Climate Initiative (IKI) ของรัฐบาลเยอรมัน และดำเนินงานภายใต้การดูแลของ WWF เยอรมันนี ซึ่งดำเนินการใน 3 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ (SCP-TIP)

WWF ประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินโครงการฯ ที่เน้นการขับเคลื่อนในภาคการเกษตรกรรมและป่าไม้และทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ภาคเอกชนและผู้บริโภคในการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนานโยบายหรือมาตรการเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ มีความสอดคล้องตามกรอบการดำเนินนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ  

นอกจากนี้ โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและตอบสนองต่อ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ตามกรอบสิบปี ว่าด้วยการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2560 – 2579 (The 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production (10YFP)) โดยโครงการฯ ในประเทศไทยได้เน้นประเด็นการขับเคลื่อนในระบบห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดและการผลิตอาหารในภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ ประเทศอินโดนีเซียได้เน้นการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนในประเด็นน้ำมันปาล์ม และในประเทศฟิลิปปินส์ที่เน้นการส่งเสริมและรณรงค์ด้านอาหารที่ถูกทิ้ง (Food Waste) ในภาคการท่องเที่ยว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของเราได้ที่นี่

 

"การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป็นการบริโภค
และการผลิตที่สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยที่กิจกรรม                    ทางเศรษฐกิจใน ปัจจุบันไม่สร้างข้อจํากัดต่อกิจกรรมการบริโภคและการ                    ผลิตในอนาคต ทั้งนี้โดยที่จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต                         และพฤติกรรมการ        บริโภคอย่างเหมาะสม จึงต้องมีการสงวนรักษาไว้ใช้                 ประโยชน์สําหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต"

อ่านรายงานของเรา

เกี่ยวกับเรา

โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน มุ่งหวังที่จะกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ทดลอง เปลี่ยนแปลง ถอดบทเรียน และพัฒนาเป็นโมเดลการแก้ปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำ แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน โครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรและป่าไม้ ดังต่อไปนี้: 

วัตถุประสงค์โครงการ 

  1. ส่งเสริมการนำหลักการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนผนวกเข้ากับนโยบายภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้

  2. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ทดลอง เปลี่ยนแปลง ถอดบทเรียน และพัฒนาเป็นโมเดลการแก้ปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำ แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืน

  3. รณรงค์สร้างความตระหนักในกลุ่มผู้บริโภคถึงความสำคัญของการบริโภคและการผลิตที่ยืน และเลือกสินค้าที่มาจากการผลิตที่ยั่งยืน

สามารถติดตามผลงานของเราทาง Youtube ได้ที่นี่

ข่าว & บทความงาน SCP

WWF-Thailand ในงาน “ตลาดชุมชนเซ็นทรัล” ปีที่ 7

WWF ประเทศไทย เรื่มรณรงค์กิจกรรม “Eat Better กินดีกว่า”

15 Jun 2018 อ่านต่อ »
WWF-Thailand Advances Priority Efforts at Workshop on Sustainable Development

WWF ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

WWF ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

15 Mar 2018 อ่านต่อ »
MoU Signing, Nan, Thailand.

4 องค์กร จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

4 องค์กร จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนโครงการ “สร้างอาหารยั่งยืน...ฟื้นคืนป่าน่าน”

22 Feb 2018 อ่านต่อ »
WWF ลงนาม เอ็มโอยูร่วมกับ ธกส. และ 3 องค์กรพัฒนาเกษตรยั่งยืน

WWF ลงนาม เอ็มโอยูร่วมกับ ธกส. และ 3 องค์กรพัฒนาเกษตรยั่งยืน

WWF ลงนาม เอ็มโอยูร่วมกับ ธกส. และ 3 องค์กรพัฒนาเกษตรยั่งยืน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

14 Feb 2018 อ่านต่อ »
WWF-Thailand และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการศึกษา “สถานการณ์การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย”

WWF และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมเวที

WWF และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเสนอทางออกวงจรปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ยั่งยืน

01 Dec 2017 อ่านต่อ »
งานประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เดินหน้าความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ

เดินหน้าความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมและป่าไม้

25 Oct 2017 อ่านต่อ »
Dr. Wijarn Simachaya, Permanent Secretary of the Ministry of Natural Resources and Environment (third from right), meets with members of WWF (second and third from left), including Chiang Mai Social Enterprise (CSE) (second from right) and Thai Organic Agricultural Innovation Foundation (far right). Pictured, left to right: Jiarvat Ratisoontorn, Director of Bureau and Policy Strategy, Ministry of Public Health; Ply Pirom, Project Manager (SCP) of WWF-Thailand; Bill Possiel, Regional Conservation Director at WWF-Greater Mekong Region; Dr. Wijarn Simachaya, Permanent Secretary of the Ministry of Natural Resources and Environment; Pairuch Toewiwat, Director of Chiang Mai Social Enterprise (CSE); and Rattapat Srichanklad, Director of Thai Organic Agricultural Innovation Foundation.

WWF-Thailand’s SCP Project Supported by the Ministry of Natural Resources and Environment

WWF-Thailand’s SCP Project Supported by the Ministry of Natural Resources and Environment

20 Oct 2017 อ่านต่อ »
MTEC_Project_Result_Seminar

"การประเมินความยั่งยืนของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"

“การประเมินความยั่งยืนของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ชี้ถึงปัญหาความยั่งยืนของระบบอาหารไทย

18 Sep 2017 อ่านต่อ »

TOGETHER POSSIBLE

จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนอันเป็นความร่วมมือระหว่าง เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ส่งตรงสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องดูแลรักษาธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม WWF เชื่อว่า โลก คือ สถานที่ที่มนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและกลมกลืน ในสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้จนถึงคนรุ่นต่อๆ ไป

เรียนรู้เพิ่มเติม