โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์-คลองลาน | WWF

โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์-คลองลานอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่ในผืนป่าตะวันตก ซึ่งถือเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญและสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย จากหลักฐานและข้อมูลทางวิชาการชี้ให้เห็นว่า ผืนป่าแห่งนี้เป็นบ้านและแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของเสือโคร่งและสัตว์ป่าหายากหลายชนิด จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ WWF ประเทศไทย ได้จัดทำ “โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง” ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลานโดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อ ภายใต้ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องและเพียงพอ และการป้องกันการกระทำผิดทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่า ซึ่งเป้าหมายของโครงการ ฯ ยังได้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ ที่ต้องการเพิ่มประชากรเสือโคร่งร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2565 และตามที่ประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาในการอนุรักษ์เสือโคร่งไว้ในการประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยการอนุรักษ์เสือโคร่งที่ประเทศรัสเซียเมื่อปี พ.ศ.2553

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. การศึกษาวิจัย สำรวจพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์เสือโคร่งและสัตว์ที่เป็นเหยื่อ
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายอย่างมีคุณภาพ
 3. การประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ของชุมชนรอบพื้นที่
การศึกษาวิจัย เป็นการประเมินสถานการณ์เสือโคร่งและสัตว์ป่าด้วยวิธีการและกระบวนการทางวิชาการเพื่อยืนยันถึงศักยภาพของพื้นที่ และการวางแผนการจัดการพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารของเสือโคร่ง และสัตว์ป่าอื่นต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อทราบสถานการณ์ของเสือโคร่งและสัตว์ที่เป็นเหยื่อในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน
 2. เพื่อทราบการการกระจายและการใช้พื้นที่ของเสือโคร่งและสัตว์ที่เป็นเหยื่อ
 3. เพื่อประเมินจำนวนประชากรเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน
 4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการจัดการสัตว์ป่าและวางแผนการลาดตระเวนในการปกป้องพื้นที่และสัตว์ป่า
 
	© WWF-Thailand
คลิกเพื่อรับชมภาพขนาดใหญ่
© WWF-Thailand
 
	© DNP & WWF-Thailand
สัตว์ป่าและพืชพันธุ์ในอุทยานแห่งชาติจำเป็นต้องได้รับการจัดการป้องกันและปราบปรามตามกระบวนการที่ถูกต้อง
© DNP & WWF-Thailand
 
	© DNP & WWF-Thailand
ภาพหายาก: เสือโคร่งตามธรรมชาติจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ หนึ่งในหลักฐานสำคัญยิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
© DNP & WWF-Thailand
© WWF-Thailand © WWF Thailand © WWF-Thailand © DNP & WWF-Thailand © WWF-Thailand
 
	© DNP & WWF-Thailand
ความถี่ของการปรากฏเสือโคร่งในแต่ละจุดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ
© DNP & WWF-Thailand

การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

การลาดตระเวนพื้นที่แบ่งออกเป็นสองพื้นที่ดังนี้
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เป็นระบบของการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้มีการลาดตระเวนที่เข้มแข้งและปลอดภัย มีระบบการเก็บข้อมูลการลาดตระเวนที่เป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนงานลาดตระเวนที่เหมาะสมระหว่างผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สุดท้ายจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ทราบสถานการณ์ข้อมูลการกระจายสัตว์ป่า และปัจจัยทางนิเวศที่สำคัญต่อสัตว์ป่า
 2. เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนและปัจจัยคุกคามที่เกิดขึ้นในพื้นที่
 3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการลาดตระเวนของอช.แม่วงก์และอช.คลองลาน
 
	© DNP & WWF-Thailand
การฝึกทักษะทางกายภาพ
© DNP & WWF-Thailand
 
	© DNP & WWF-Thailand
สมหมาย ขันตรี เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนชุดที่ 2 อุทยานแห่งชาติคลองลาน
© DNP & WWF-Thailand

การประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและโรงเรียนรอบพื้นที่
งานประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เน้นการออกไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชนและโรงเรียนเป้าหมายรอบแนวเขตพื้นที่ ด้วยกระบวนการที่น่าสนใจ บนพื้นฐานของข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างอุทยานแห่งชาติและชุมชนใกล้เคียง
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
 4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติ
 5. เพื่อจัดตั้งเครือข่ายชุมชนและโรงเรียนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบอุทยานแห่งชาติ
 
	© DNP & WWF-Thailand
การประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึก
© DNP & WWF-Thailand