โครงการอนุรักษ์ช้างป่าและต่อต้านล่าสัตว์ป่ากุยบุรี | WWF

โครงการอนุรักษ์ช้างป่าและต่อต้านล่าสัตว์ป่ากุยบุรีโครงการอนุรักษ์ช้างป่าและต่อต้านล่าสัตว์ป่ากุยบุรี

ในช่วง 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 โครงการอนุรักษ์ช้างป่าและต่อต้านล่าสัตว์ป่ากุยบุรี WWF ประเทศไทยดำเนินการต่อเนื่องในผืนป่ากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ , องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชนรวม 13 องค์กร ในนามของเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี
 
	© WWF Thailand/Suchin Wongsuwan
ภาพของฝูงช้างป่า กระทิง และเสือโคร่งเพศเมีย ถ่ายได้บริเวณแปลงปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการ และเป็นพื้นที่เป้าหมายการอนุรักษ์ช้างป่า ระหว่างพวกมันออกมากินอาหารในช่วงพลบค่ำ ครอบครัวช้างป่า 10 ตัว กระทิงฝูงร่วม 35 ตัว และสัตว์ป่าอื่นๆ
© WWF Thailand/Suchin Wongsuwan
เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี ใช้ชื่อภาษาอังกฤษในการดำเนินงานว่า Public Private Partnership Offering for Wildlife and Ecosystem Resilience หรือ POWER – Kuiburi  

เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี หรือ POWER of Kuiburi เป็นรูปแบบการบริหารจัดการเป็นเครือข่าย โดยแต่ละองค์กรมีภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนภายใต้การดำเนินงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ , องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชนในการร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติในผืนป่ากุยบุรีครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี , พื้นที่ป่าธรรมชาติเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

 …ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ
การปฏิบัติคือ ให้ไปสร้างอาหารในป่าเป็นแปลงเล็ก ๆ และกระจาย
กรณีช้างออกมาที่ชายป่า ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า…

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีมีใครบ้าง ?

 1. อำเภอกุยบุรี
 2. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
 3. กรมทหารราบที่ 9 โดยหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์
 4. กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ โดย ร.11 พัน.3 รอ.
 5. กรมทหารพรานที่ 14
 6. WWF ประเทศไทย โดยโครงการอนุรักษ์ช้างป่าและต่อต้านล่าสัตว์ป่ากุยบุรี
 7. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145
 8. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยที่ทำการปกครองจังหวัด
 9. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 10. มูลนิธิช้างป่า…บ้านพ่อ
 11. ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองจังหวัดเพชรบุรี
 12. บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้ง พลัส จำกัด
 13. ศูนย์การทหารราบ
คริสตี้ เคนนี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจำประเทศไทย และคณะ
เยือนอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
 
	© WWF Thailand
คริสตี้ เคนนี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะเยือนอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
© WWF Thailand
แผนที่ภูมิประเทศแสดงขอบเขตพื้นที่ผืนป่ากุยบุรี rel=
แผนที่ภูมิประเทศแสดงขอบเขตพื้นที่ผืนป่ากุยบุรี
© WWF Thailand

…ช้างป่าเป็นสัตว์ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรัก ทรงห่วงใย
โดยเฉพาะช้างทางกุยบุรีและแก่งกระจาน ทรงห่วงใยมาตลอด ทรงช่วยหาที่อยู่ที่กินให้ช้าง
จะได้ไม่รบกวนคน คนกับช้างจะได้มีปัญหากันน้อยที่สุด เช่นที่กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ช้างมีความสำคัญมาแต่ครั้งประวัติศาสตร์ เคยช่วยรักษาบ้านเมือง กู้บ้านกู้เมือง
ดังนั้นขอให้ช่วยกันดูแลมิให้ช้างถูกฆ่าอย่างทารุณเยี่ยงนี้
เพื่อจะได้ไม่ผิดพระราชประสงค์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระทัยที่จะให้มีการอนุรักษ์ช้าง
ให้เป็นสัตว์คู่แผ่นดินสืบไป…

พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ยึดถือแนวพระราชดำริ

เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี (POWER – Kuiburi) ดำเนินงานโดยยึดถือแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวทางการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์ป่าอื่นๆในผืนป่ากุยบุรีรวมถึงการให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของราษฎร

ความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวมของเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีโดยมีโครงการอนุรักษ์ช้างป่าและต่อต้านล่าสัตว์ป่ากุยบุรี WWF ประเทศไทย ทำหน้าที่ประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือการดำเนินงานของเครือข่าย สามารถระบุผลภาพรวมดำเนินงาน ดังนี้
 • 1 ส.ค. 52 - หน่วยงานภาครัฐ,องค์กรพัฒนาเอกชน,ภาคเอกชนและประชาชน
 • ในการอนุรักษ์ช้างป่ามีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการเฝ้าระวังให้ความปลอดภัยต่อช้างป่า
 • 2552 - 2553 - จำนวนประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่ม 30 ตัวในช่วงปี 2553
 • 2554 - ชุมชนท้องถิ่นมีการรับรู้ถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในเชิงบวกมากขึ้น , ความคิดในการต้องการทำร้ายช้างป่าลดลงและประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • 2555 - พบกระทิงไม่ต่ำกว่า 150 ตัวและวัวแดง 4 ตัว , พบสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิดคือ สมเสร็จ , แมวลายหินอ่อน , เลียงผาและเก้งหม้อ , พบสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ของโลกคือ วัวแดง , เสือโคร่ง , เสือดาวและเสือดำ
 • 2556 - ปริมาณนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพิ่มขึ้น 146.54% เมื่อเทียบกับปี 2551 , ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการด้านการท่องเที่ยว , การศึกษาดูงานและบำเพ็ญประโยชน์ในการสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้กับช้างและสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น , สื่อมวลชนระดับประเทศและต่างประเทศในสื่อทุกแขนงถ่ายทอดประเด็นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเพิ่มมากขึ้น
 • 17 ก.ค. 56 - เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเยือนอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ชื่นชมการดำเนินงานปกป้องสัตว์ป่าและการลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 • 8 ส.ค. 56 - นายกรัฐมนตรี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรยกย่องกุยบุรีโมเดลเป็นต้นแบบการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่ดีที่สุดของประเทศไทย


น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ... 
	© WWF Thailand
น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอธิบดี 7 กรมที่เกี่ยวข้อง เดินทางเยือนอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ชื่นชมและยกย่องให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างการจัดการเพื่ออนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์
© WWF Thailand
ผู้นำเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ... 
	© WWF Thailand
ผู้นำเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 พร้อมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556
© WWF Thailand
สนับสนุน
สนับสนุน