B. Grimm จับมือ WWF-ประเทศไทยจัดค่ายให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน อ. ฮ. ลิงค์ | WWF

B. Grimm จับมือ WWF-ประเทศไทยจัดค่ายให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน อ. ฮ. ลิงค์Posted on 15 September 2015
B. Grimm จับมือ WWF-ประเทศไทยจัดค่ายให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน อ. ฮ. ลิงค์
© WWF-Thailand
WWF-ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับบริษัท B. Grimm และอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการดำเนินงานอนุรักษ์เสือโคร่ง และที่อยู่อาศัยของเสือ โดย B. Grimm ได้ให้การสนับสนุน WWF ในการดำเนินกิจกรรมสำคัญ เช่น เสริมสร้างที่อยู่อาศัยเสือหรือผืนป่า พัฒนาการรับรู้ภัยคุกคามเสือในระดับชุมชน และสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ตลอดระยะเวลา 2 ปี B. Grimm ได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง เช่น การเพิ่มจำนวนสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหารให้กับเสือในเขตอุทยาแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน สนับสนุนเครืองมือให้กับผู้พิทักษ์ป่าที่ทำหน้านที่ดูแลป่าและปกป้องเสือ รวมถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเสือโคร่งให้กับสาธารณะ
 
และเมื่อไม่นานมานี้ B. Grimm ร่วมกับ WWF-ประเทศไทยจัดค่ายให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน อ. ฮ. ลิงค์
 
โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ ตั้งขึ้นโดยพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปี ค. ศ. 1969 โดยโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในจังหวัดเพชรบุรี และดำเนินการถึงปี ค. ศ. 1980 โดยตำรวจตระเวนชายแดน ทำให้โรงเรียนมีประวัติที่ใกล้ชิดกับผืนป่า สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่ามายาวนาน ตลอดระยะเวลาหลายปีบริษัท B. Grimm ได้คงความสัมพันธ์กับโรงเรียน อ. ฮ. ลิงค์ ซึ่งได้รับชื่อตามภรรยา มร. เฮอร์เบิร์ต ลิงค์ ผู้ฟื้นฟูบริษัทในปี ค. ศ. 1949 คุณหญิง อัลม่า ลิงค์ นอกเหนือจากการสนับสนุนโรงเรียนทางด้านอุปกรณ์ และทุน พนักงานของ B. Grimm ยังทำการจัดค่ายประจำปี เพื่อได้พบปะกับนักเรียน และให้ความรู้ ในโอกาสนี้ B. Grimm ด้วยความร่วมมือจาก WWF จึงได้ให้ความรู้กับนักเรียนของ อ. ฮ. ลิงค์ ในเรืองของความสำคัญที่เสือมีต่อสิ่งแวดล้อม และความจำเป็นในการพิทักษ์ที่อยู่อาศัยของเสือ
 
กิจกรรมที่โรงเรียน อ. ฮ. ลิงค์ มีเป้าหมายในการสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน เป็นการวางรากฐานเพื่อให้มีการสนับสนุนการพิทักษ์เสือโคร่งไทยในอนาคต มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสำคัญที่เสือโคร่งมีต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนที่มีความผูกพันธ์กับป่า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ WWF -ประเทศไทยและ B. Grimm ทำร่วมกันเพื่อสร้างหลักประกันว่าการอนุรักษ์เสือโคร่งจะอยู่คู่คนไทยตลอดไป    
B. Grimm จับมือ WWF-ประเทศไทยจัดค่ายให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน อ. ฮ. ลิงค์
© WWF-Thailand Enlarge
B. Grimm จับมือ WWF-ประเทศไทยจัดค่ายให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน อ. ฮ. ลิงค์
© WWF-Thailand Enlarge
B. Grimm จับมือ WWF-ประเทศไทยจัดค่ายให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน อ. ฮ. ลิงค์
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน