อาสาสมัครภายใต้โครงการ HSBC Water Programme เรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำ | WWF

อาสาสมัครภายใต้โครงการ HSBC Water Programme เรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำPosted on 15 September 2015
อาสาสมัครภายใต้โครงการ HSBC Water Programme เรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำ
© WWF-Thailand
ปัจจุบันนี้ประชากรโลกกว่า 1 ใน 4 ต้องใช้ชีวิตอยู่ในระบบนิเวศน์ที่มีน้ำไม่เพียงพอ ผู้คนกว่า 800 ล้าน ไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาด และอีก 2.5 พันล้าน ต้องใช้ชีวิตโดยขาดสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน แม้ขอบเขตทางการเงิน และผลกระทบที่กว้างขวาง ทำให้การแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ดูเป็นเรืองที่ท้าทาย แต่ในความเป็นจริง การอนุรักษ์ และฟื้นฟูน้ำเป็นการลงทุนที่ให้ผลคุ้มค่า นอกจากผลทางสังคมแล้ว Frontier Economics ได้ตีพิมพ์รายงานในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2012 ที่ระบุว่าผลกำไรโดยเฉลี่ยจากการลงทุนเพื่อจัดสรรน้ำสะอาดให้กับประชากรโลกทุก 1 เหรียญสหรัฐ อยู่ที่เกือบ 5 เหรียญสหรัฐ

ด้วยการแลเห็นว่าน้ำมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างชุมชนที่แข็งแรง นำไปสู่การพัฒนาเศษฐกิจในระดับประเทศ HSBC จึงได้ตัดสินใจลงทุนทั้งเวลา และทรัพยากรในโครงการที่ตั้งชื่อว่า “HSBC Water Programme” โดยโครงการครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการที่ได้รับรางวัลอย่าง HSBC Climate Partnership โครงการระยะเวลา 5 ปี ที่มุ่งสู่การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมนุษย์ ป่า แหล่งน้ำจืด และเมืองใหญ่ พร้อมกับเร่งการยอมรับนโยบายสำหรับการลดการปล่อยสารคาร์บอน 

ที่ประเทศไทย HSBC ได้มอบทุนสนับสนุน 1 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ WWF-Thailand และ Asia Institute of Technology (AIT) โดยส่วนหนึ่งของทุนใช้สนับสนุน Wetland Watch Programme (WWP) โครงการระยะเวลา 2 ปี 4 เดือน ที่ริเริ่มในประเทศไทยเมือปี ค.ศ. 2014 เพื่อดึงดูดอาสาสมัคร และพลักดันกิจกรรมเพื่อรณรงค์การรักษาน้ำ เช่น การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับป่าต้นน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และการปลูกป่าชายเลน

กิจกรรมเหล่านี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม และตุลาคมของทุกปี WWP เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ Building Capacity and Strengthening Community Participation for Water Resources Management และ Wetland Ecosystem Restoration in the Context of Climate Change ที่ดำเนินงานอยู่ในพื้นที่แม่น้ำสงครามตอนใต้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา กลุ่มอาสาสมัครภายใต้โครงการ HSBC Water Programme ได้เดินทางไปที่ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติบ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และร่วมปลูกป่าชายเลนเพื่อช่วยกรอง และกักน้ำสะอาด โดยสถาบัน AIT จัดผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาน้ำเพื่ออบรมอาสาสมัครในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

กิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแหล่งน้ำ ด้วยเครืองมือ และความรู้จาก WWF และ AIT ที่ได้รับการสนับสนุนจาก HSBC ผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับรู้ว่าทุกคนสามารถมีบทบาทในการปกป้องน้ำ เพื่อให้พอใช้ในอนาคต

ด้วยการสนับสนุนการอนุรักษ์ และป้องกันแหล่งน้ำไปพร้อมกับการให้ข้อมูล และความรู้ HSBC Water Programme สร้างการรับรู้ถึงบทบาทสำคัญที่น้ำมีต่อการพัฒนาของสังคม และเศษฐกิจโลก ทางโครงการมุ่งที่จะสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบที่การขยายตัวของประชากรโลก การพัฒนาของเมืองใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีต่อน้ำ และความท้าทายที่ทวีคูณขึ้นในการรักษาแหล่งน้ำสะอาด ที่สำคัญสุด โครงการต้องการสื่อให้ผู้คนเข้าใจว่าสามารถมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำของโลก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสามารถหาได้ที่ www.wetlandwatchthailand.org  และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ HSBC Water Programme หาได้ที่ www.thewaterhub.org 
อาสาสมัครภายใต้โครงการ HSBC Water Programme เรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำ
© WWF-Thailand Enlarge
อาสาสมัครภายใต้โครงการ HSBC Water Programme เรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำ
© WWF-Thailand Enlarge
อาสาสมัครภายใต้โครงการ HSBC Water Programme เรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำ
© WWF-Thailand Enlarge
อาสาสมัครภายใต้โครงการ HSBC Water Programme เรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำ
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน