WWF-ประเทศไทยร่วมโครงการ Thai Sustainable Fisheries Roundtable (TSFR) ปรับปรุงการทำประมงฝั่งทะเลอันดามันตอนใต้ | WWF

WWF-ประเทศไทยร่วมโครงการ Thai Sustainable Fisheries Roundtable (TSFR) ปรับปรุงการทำประมงฝั่งทะเลอันดามันตอนใต้Posted on 15 September 2015
WWF-ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้ผลิต และค้าขายอาหารทะเลเพื่อให้ส่งผลดีกับสัตว์น้ำในวงกว้าง
© WWF-Thailand
มีหลายครั้งที่หลักการผลิตแบบยั่งยืนถูกมองว่าสวนทางกับการพัฒนาทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน กองทุนสัตว์ป่าโลก หรือ WWF กลับมองว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่สามารถสร้างผลกระทบแก่ผู้ปริโภคที่มีอยู่กว่า 7 พันล้านคนทั่วโลก หากร่วมมือกันธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมสามารถมีส่วนในการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผลสำรวจในปี พ.ศ. 2537 พบว่าการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นทางเลือกใหม่ที่เพิ่มมากกว่าการประมง WWF จึงตัดสินใจจัดทำข้อมูลและแนวทางปฎิบัตเพื่อการเลี้ยงกุ้งแบบยั่งยืน และต่อเนื่องมาจนปี พ.ศ.2553  WWF และองค์กร IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative) ได้สนับสนุน ASC (Aquaculture Stewardship Council) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการเพาะเลี้ยง ละการดูแลระบบการผลิตจนถึงการขายอาหารทะเลทั้งหมด

บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทะเลได้มีการแสดงถึงความเป็นผู้นำในการรักษาสัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น การร่วมมือกับ WWF ในการพัฒนาวิธีการผลิตอาหารทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่โครงการช่วยอนุรักษ์ทะเลต่างๆ โดยโครงการเหล่านี้มีผลที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ WWF ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นเพื่อพัฒนาการผลิตอาหารทะเล โดยการพัฒนานี้จะมีผลกับทุกส่วนของโซ่อุปทาน จากภาคเกษตร ผู้ผลิต และผู้แปรรูปไปถึงผู้ขายปลีก และส่งผลไปสู่ผู้บริโภคในระดับประเทศและระดับโลก

อย่างที่ทราบกันดี ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ของโลก จึงเป็นประเทศสำคัญสำหรับโครงการ Market Transformation Initiative (MTI) หรือ การตลาดยั่งยืน ของ WWF-ประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้ผลิต และค้าขายอาหารทะเลเพื่อให้ส่งผลดีกับสัตว์น้ำในวงกว้าง ภายใต้โครงการ MTI WWF-ประเทศไทยได้ร่วมโครงการ Thai Sustainable Fisheries Roundtable (TSFR) เพื่อปรับปรุงการทำประมงฝั่งทะเลอันดามันตอนใต้ ได้รับความร่วมมือจาก 8 องค์กร โครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในกลุ่มประมงชาวไทยเกี่ยวกับมาตรฐานการประมงแบบยั่งยืนภายใต้มาตรฐาน Marine Stewardship Council (MSC)

โครงการนี้ได้มีการเริ่มต้นแล้วในเขตทะเลอันดามันตอนใต้ ด้วยการชักชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อร่วมในความพยายามลดผลกระทบที่การลากอวนมีต่อปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์น้ำใกล้สูญพันธ์อย่าง เต่าทะเล ปลาโลมา และพะยูน

ด้วยการทำงานร่วมกับบริษัทเพื่อพัฒนาการผลิต และปริโภคแบบยั่งยืน WWF สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสัตว์ใกล้สูญพันธ์ และช่วยคงไว้ซึ่งระบบนิวเศน์ที่มีความสำคัญต่อโลก ความพยายามเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อพิทักษ์โลก แต่ยังเป็นการกำหนดรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ที่จะรับรองว่าผลผลิตของทุกบริษัทจะมีอย่างยั่งยืนต่อไป มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และไม่มีความเสี่ยงจากบัจจัยทางธรรมชาติ เป็นประโยชน์ให้ทั้งธุรกิจ ผู้ปริโภค และโลก
WWF-ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้ผลิต และค้าขายอาหารทะเลเพื่อให้ส่งผลดีกับสัตว์น้ำในวงกว้าง
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน