WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ และชุมชนท้องถิ่น ร่วมผลักดันการจัดการขยะ | WWF

WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ และชุมชนท้องถิ่น ร่วมผลักดันการจัดการขยะPosted on 19 May 2016
WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์
© WWF Thailand
WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ และชุมชนท้องถิ่นร่วมผลักดัน
การจัดการขยะและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในประเทศไทย

 
กรุงเทพมหานคร –  โรงแรมในเครือฮิลตัน  ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานประกาศผลผู้ชนะโครงการชุมชนปลอดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือ Eco Community Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่าง 7 ชุมชนในประเทศไทย โดยสามารถจัดการขยะทั้งหมด 16 ตัน หรือเทียบเท่ากับการลดการเผาผลาญน้ำมันมากถึง 6,380 ลิตร
 
ในศตวรรษที่ผ่านมา มีจำนวนขยะเกิดขึ้นบนโลกอย่างน่าใจหาย ด้วยปัจจัยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนเมืองในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว โดยเฉลี่ยประชากร 1 คนผลิตของเสีย 1.2 กิโลกรัมต่อวัน โดยคิดรวมเฉลี่ยเป็นตัวเลขสะสมทั่วโลกรวมกว่า 1,300 ล้านตันของเสียในแต่ละปี สำหรับในประเทศไทยนั้นค่าเฉลี่ยการผลิตของเสียและขยะต่างๆคิดเป็น 1.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ธนาคารโลกมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 เมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้นสูงถึง 4,300 ล้านคน ปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นจะเพิ่มเป็น 2,200 ล้านตันต่อปี และนั่นคือเท่ากับ 1.42 กิโลกรัมต่อคนในแต่ละวัน จากตัวเลขการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่กล่าวมานั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการชุมชนปลอดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี (eco community challenge)
 
ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 8,100  คนสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 14 ตันคาร์บอน กิจกรรมประกอบด้วยการจัดการขยะโดยหลัก 3R คือ การลดขยะ (Reduce) การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ (Reuse) และการนำขยะกลับมารีไซเคิลใหม่ (Recycle)  อาทิ การรวมกลุ่มกันขายขยะรีไซเคิล, การรับบริจาคขยะเพื่อนำรายได้ไปเป็นทุนอาหารกลางวันให้เด็กในชุมชน, การนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยอินทรีย์, การนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในแปลงผัก, และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในร้านค้าชุมชน
 
นางซิลเวีย โล ผู้จัดการอาวุโสระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ฝ่ายการรับผิดชอบต่อสังคม ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ กล่าวว่า ในฐานะบริษัทระดับสากลที่ดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เรามีความตระหนักถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมงานบริการที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมของโลก เราจึงมีความตั้งใจเป็นอย่างสูงที่จะสร้างความแตกต่างในอนาคตให้กับลูกค้าผู้เข้าพัก พนักงาน รวมทั้งชุมชนของเราผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับชุมชนในแต่ละท้องถิ่นและ WWF ประเทศไทยเพื่อร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติอันมีค่าในพื้นที่ที่พวกเราอยู่อาศัย ทำงาน และท่องเที่ยวไปพร้อมกัน จากความร่วมมือดังกล่าวทำให้โรงแรมในเครือฮิลตันประเทศไทยสามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมได้ผลเป็นอย่างดี นอกจากนี้เรายังมีโครงการ Clean  Air Program ที่ดูแลเรื่องผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับลูกค้าที่เข้าจัดประชุมสัมมนาภายในโรงแรม และอีกหนึ่งโครงการเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน LightStay  เรามีการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับทุกคนได้คำนึงถึงคุณค่าของการใช้พลังงานการลดปริมาณการใช้น้ำ การควบคุมปริมาณขยะ การปล่อยคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 
นางสาวเยาวลักษณ์  เธียร์เชาว์ ผู้อำนวยการ  WWF-ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า  ขณะนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่ทำให้โลกไม่อาจดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  ปัจจุบันเราจำเป็นต้องมีโลกถึง 1.5 ใบ จึงจะมีทรัพยากรเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการในขณะนี้ของเราได้  ด้วยเหตุนี้ทุกภาคส่วนควรหันมาใส่ใจการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การลดปริมาณขยะก็ถือเป็นหนึ่งวิธี 3 ปีที่ผ่านมาWWF มีโครงการในลักษณะนี้แต่เป็นระดับจังหวัด จึงได้เล็งเห็นศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะเพื่อสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ยังสามารถช่วยลดภาระของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งการจัดการขยะนั้นถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรช่วยกันดูแล
 
นายวรกร แต้นำชัย นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดการขยะถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยภาครัฐมีมาตรการจัดการขยะรวม 4 มาตรการ หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการสร้างวินัยของคนในชาติให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน ฉะนั้นในช่วงเริ่มโครงการได้สนับสนุนนักวิชาการมาให้ความรู้และแนวทางในการจัดการขยะต้นทางโดยชุมชน เพื่อช่วยเรื่องการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงลดปริมาณขยะที่จะไปถึงหลุมฝังกลบ  จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เห็นผลงานและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนอย่างแท้จริง
 
ภายในงานมีการจัดแสดงบูธกิจกรรมสาธิตวิธีการคัดแยกขยะ และการอธิบายวิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารรวมถึงประกาศผลชุมชนที่ชนะการแข่งขันดังนี้
  • อันดับที่ 1 ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ และโรงแรมฮิลตันพัทยา
  • อันดับที่ 2 ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ และโรงแรมฮิลตันมิลเลนเนียม
  • อันดับที่ 3 ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 และโรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท
  • รางวัลชมเชย ชุมชนบ้านไสยวน และโรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาร์เคเดีย

สำหรับภาคประชาชนที่สนใจวิธีการแยกขยะรีไซเคิลอย่างถูกต้อง สามารถร่วมกิจกรรมเกมส์คัดแยกขยะได้ทางเว็ปไซด์ www.wastechallenge.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเกี่ยวกับโครงการชุมชนปลอดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือ Eco Community Challenge
จัดโดยโรงแรมในเครือฮิลตัน ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย และความสนับสนุนด้านวิชาการจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใน 7 ชุมชนทั่วประเทศ คือ ชุมชนฟ้าสีคราม ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ชุมชนไสยวน ชุมชนร่วมฤดี ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 และ ชุมชนบ้านพังกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดขยะในชุมชนด้วยหลัก 3R คือ การลดขยะ ( Reduce) การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ (Reuse) และการนำขยะกลับมารีไซเคิลใหม่ (Recycle)กิจกรรมอาทิเช่น การรวมกลุ่มกันขายขยะรีไซเคิล, การรับบริจาคขยะเพื่อนำรายได้ไปเป็นทุนการศึกษาให้เด็กในชุมชน, การนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยอินทรีย์, การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก โดยผลจากการจัดกิจกรรมสามารถลดขยะได้รวม 16 ตัน หรือ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 14 ตันคาร์บอน ซึ่งสามารถเทียบเท่ากับลดการเผาผลาญน้ำมันได้ถึง 6,380 ลิตร
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
มาริษา เลิศศิวาพร
เจ้าหน้าที่การสื่อสารการตลาดอาวุโส WWF-ประเทศไทย
Email: marisaL@wwfgreatermekong.org
Phone: +66 (0)85 990 5669

ภาพจากงาน Eco Community Challenge
 
เกี่ยวกับ WWF (กองทุนสัตว์ป่าโลก)
WWF คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดและเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคนและมีเครือข่ายทํางานอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ พันธกิจของ WWF
 
คือลดการบุกรุกและยับยั้งการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลกพร้อมไปกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการลดมลภาวะและลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง
 
โลโก้แพนด้าของ WWF มีจุดเริ่มต้นจากการที่แพนด้าเป็นสัตว์ที่มีความงดงาม มีสถานะใกล้สูญพันธุ์และเป็นที่รักใคร่และเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกด้วยภาพลักษณ์ภายนอก โดยได้รับเลือกเป็นโลโก้เพื่อเป็นตัวแทนของการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั่วโลก
 
ร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของงานอนุรักษ์ของ WWF-ประเทศไทย ได้ที่นี่
 
ติดตามและสนับสนุนการทำงานของเราที่: www.wwf.or.th 
Facebook: WWFThailand
Twitter: WWFThailand 
Instagram: @wwf_thai
Youtube: WWFThailandChannel
 
เกี่ยวกับ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์
ฮิลตัน เวิลด์ไวด์(NYSE: HLT) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้บริการระดับโลก มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายตั้งแต่โรงแรมและรีสอร์ทที่ให้บริการหรูหราเต็มรูปแบบไปจนถึงโรงแรมราคาขนาดกลาง กว่า 96 ปีที่  ฮิลตันเวิลด์ไวด์ได้เสนอการให้บริการที่ดีที่สุดและคุ้มค่าให้กับนักธุรกิจและนักเดินทาง บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เหนือความคาดหมายให้กับแขกที่มาพักด้วยการที่เป็นแบรนด์ระดับโลก มีโรงแรม รีสอร์ทและที่พักในเครือมากกว่า 4,660 แห่ง ด้วยจำนวนห้องพัก 765,000 ห้อง ใน 102 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 13 แบรนด์ชั้นนำได้แก่  ฮิลตัน โฮเทลส์แอนด์รีสอร์ทส์ (Hilton Hotels & Resorts) วาลดอร์ฟแอสโทเรีย โฮเทลส์แอนด์รีสอร์ท (Waldorf Astoria Hotels & Resorts) คอนราด โฮเทลส์แอนด์รีสอร์ทส์ (Conrad Hotels & Resorts) คาโนปี บาย ฮิลตัน (Canopy by Hilton) คูริโอ อะคอลเล็คชั่น บาย ฮิลตัน (Curio - A Collection by Hilton) ดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน (DoubleTree by Hilton) เอ็มบาสซี สวีทส์ บาย ฮิลตัน (Embassy Suites by Hilton) ฮิลตัน การ์เดน อินน์ (Hilton Garden Inn) โรงแรมแฮมป์ตัน บาย ฮิลตัน (Hampton by Hilton) ทรู บาย ฮิลตัน (Tru by Hilton)  โฮมวู้ด สวีทส์ บาย ฮิลตัน (Homewood Suites by Hilton) โฮมทูสวีทส์ บาย ฮิลตัน (Home2 Suites by Hilton) และฮิลตัน      แกรนด์ วาเคชันส์ (Hilton Grand Vacations) นอกจากนี้ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ ยังมีโปรแกรม Hilton HHonors® ที่มอบ
 
สิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าผู้เข้าพักโรงแรมและรีสอร์ทภายในเครือ สมาชิก Hilton HHonors® ที่ทำการจองห้องพักผ่านช่องทางต่างๆของฮิลตันโดยตรง ท่านจะได้รับส่วนลด สิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆมากมาย และฟรี  Wi-Fi ทั้งยัง
เข้าถึงความล้ำสมัยกับบริการเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือ Hilton HHonors app ที่ท่านสามารถเช็คอิน และเลือกห้องพักได้ด้วยตัวท่านเองผ่านระบบดิจิตอลคีย์
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ news.hiltonworldwide.com ติดต่อฮิลตัน เวิลด์ไวด์ได้ที่ FacebookTwitterYouTubeFlickrLinkedIn และ Instagram
WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์
© WWF Thailand Enlarge
WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์
© WWF Thailand Enlarge
WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์
© WWF Thailand Enlarge
WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์
© WWF Thailand Enlarge
WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์
© WWF Thailand Enlarge
WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์
© WWF Thailand Enlarge
WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์
© WWF Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน