WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ FSC และ เต็ดตรา แพ้ค ชวน “มองตรา” ค้นหาป่า FSC | WWF

WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ FSC และ เต็ดตรา แพ้ค ชวน “มองตรา” ค้นหาป่า FSCPosted on 01 June 2018
WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ FSC และ เต็ดตรา แพ้ค ชวน “มองตรา” ค้นหาป่า FSC
© WWF-Thailand
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย หรือ WWF-ประเทศไทย ร่วมมือกับ องค์การจัดการด้านป่าไม้ (Forest Stewardship Council หรือ FSC) และ เต็ดตรา แพ้ค เชิญชวนคนไทย “มองตรา” ร่วมค้นหาป่า FSC มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญกับเรื่องการจัดการป่าไม้อย่างรับผิดชอบ พร้อมนำร่องทำการสื่อสารเชิงรุก ให้ความรู้ว่าการจัดการป่าอย่างรับผิดชอบและรณรงค์สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของฉลาก FSC ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 
โดยแคมเปญ “มองตรา” เป็นแคมเปญที่เชิญชวนคนไทยในฐานะผู้บริโภค ร่วมมองหาตราสัญลักษณ์ เต็ดตรา แพ้ค และฉลาก FSC ก่อนเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม เพื่อผู้บริโภคจะได้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองว่าทำมาจากวัตถุดิบที่มาจากป่าไม้ที่ผ่านการบริหารการจัดการอย่างรับผิดชอบ
WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ FSC และ เต็ดตรา แพ้ค ชวน “มองตรา” ค้นหาป่า FSC
© WWF-Thailand Enlarge
WWF-ประเทศไทย ร่วมกับ FSC และ เต็ดตรา แพ้ค ชวน “มองตรา” ค้นหาป่า FSC
© WWF-Thailand Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน