WWF-ประเทศไทย ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ | WWF

WWF-ประเทศไทย ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพิทักษ์สายน้ำPosted on 06 June 2018
WWF-ประเทศไทย ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ
© Saklee Wittaya School
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-ประเทศไทย) โดยการสนับสนุนของ น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ”แห่งแรก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา โดยภายในงาน มีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำของนักเรียนในโครงการฯ และการจัดแสดงสถานีการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างและถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังต่อไป
 
เยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF-ประเทศไทย กล่าวถึงความสำเร็จในการเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ในครั้งนี้ว่า ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่ WWF-ประเทศไทย และน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการจนถึง การเปิดศูนย์การเรียนรู้ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ในปีนี้ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการสร้างต้นแบบด้านจิตสำนึกเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และถ่ายทอดไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ WWF-ประเทศไทย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน”
 
คมสันต์ เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวชื่นชมความสำเร็จของโครงการนี้ว่า “เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ราบลุ่มซึ่งมีแม่น้ำตัดผ่านหลายสาย และมีบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำ และใช้ประโยชน์จากน้ำในบริเวณนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีและต้องขอชื่นชม WWF-ประเทศไทย และ น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด ที่มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดการอนุรักษ์และร่วมกันบำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมหวังว่าศูนย์การเรียนรู้ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำจะเป็นแหล่งความรู้เรื่องของการอนุรักษ์แก่บุคคลทั่วไป
 
ลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ และWWF-ประเทศไทย ริเริ่มดำเนินโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำตั้งแต่ พ.ศ.2558 โดยปีนี้ ได้ต่อยอดโครงการฯ จากโรงเรียนสู่ชุมชนด้วยการเปิดศูนย์การเรียนรู้ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการอนุรักษ์น้ำให้กับคนในชุมชนและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคตเพื่อโลกของเรา”
 
สำหรับศูนย์การเรียนรู้ “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” มีการจัดแสดงสถานีการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนทั้งหมด 4 สถานี ได้แก่
  • สถานีที่ 1: น้ำจืดอยู่หนใด ให้ความรู้เรื่องต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจืด ที่เรานำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน
  • สถานีที่ 2 อดีต ปัจจุบัน คลองขนมจีน สายน้ำแห่งชีวิต ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของคลองขนมจีน แหล่งน้ำที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนคลองขนมจีน รวมถึงโรงเรียนสาคลีวิทยา และความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่ส่งผลต่อทรัพยากรน้ำ
  • สถานีที่ 3 โซ่อาหาร และสายใย บอกเล่าความสำคัญของทรัพยากรน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ
  • สถานีที่ 4 โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ของการดูแลสายน้ำเพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชนและคนทั่วไปให้หันมาอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้ยังจัดตั้งสถานีพิเศษ แสดงโครงงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการต่อยอดโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ทั้งผลงาน “กังหันสวย กรองน้ำใส” จากโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) และ“เครื่องตีน้ำ” จากโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริงอีกด้วย
WWF-ประเทศไทย ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ
© Saklee Wittaya School Enlarge
WWF-ประเทศไทย ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ
© Saklee Wittaya School Enlarge
ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ
© Saklee Wittaya School Enlarge
ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ
© Saklee Wittaya School Enlarge
สนับสนุน
สนับสนุน