What would you like to search for?

Our News

จดหมายเปิดผนึกถึง ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีเขื่อนแม่วงก์

จดหมายเปิดผนึกถึง ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

       อ้างถึงการนำเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ ฉบับวันที่ 2 กันยายน 2559 เรื่องแนวโน้มในการใช้มาตรา 44  เพื่อเดินหน้าการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ในท้องที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดย WWF - ประเทศไทย ในฐานะองค์กร ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ มีความกังวลต่อประเด็นการเดินหน้าสร้างเขื่อนแม่วงก์ ซึ่งจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และก่อให้เกิดความล่มสลายของระบบนิเวศและสัตว์ป่าในประเทศไทยได้อีกด้วย
 
WWF - ประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอให้ ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรี พิจารณาถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  1. การสร้างเขื่อนไม่ใช่ทางออกสำหรับการจัดการน้ำที่ดีที่สุด โดย WWF – ประเทศไทย ขอเรียกร้องให้รัฐบาลศึกษาทางเลือกการจัดการน้ำอย่างเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา    และในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาผืนป่าแม่วงก์เอาไว้ได้ อาทิ การจัดการน้ำแบบแก้มลิง หรือแบบฝายพวง พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการศึกษาเปรียบเทียบประโยชน์จากการสร้างเขื่อนกับระบบนิเวศที่จะเสียไป
  2. แม่วงก์เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งต่อระบบนิเวศ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เนื่องจาก
            2.1) ป่าแม่วงก์ คือพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศสำคัญระหว่างผืนป่าตะวันตกตอนบนและผืนป่าตะวันตกตอนล่าง ถือเป็นการเชื่อมต่อกลไกทางธรรมชาติ ในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ที่หล่อเลี้ยงลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน และลุ่มน้ำแม่กลอง

            2.2) ป่าแม่วงก์ เป็นแหล่งป่าสักธรรมชาติ ที่หลงเหลืออยู่เพียง 1 ใน 2 ของป่าในประเทศไทย การสร้างเขื่อนแม่วงก์ จะเป็นการทำลายทรัพยากรล้ำค่าของประเทศที่เป็นแหล่ง  พันธุกรรมทางธรรมชาติที่สำคัญ

            2.3) ป่าแม่วงก์ มีความสำคัญจากการมีพื้นที่ราบริมน้ำ ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยและสืบพันธุ์ที่ค่อนข้างเฉพาะและสำคัญยิ่งต่อสัตว์ป่าหลากหลายชนิด โดยปัจจุบันพื้นที่ลักษณะนี้คงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยเท่านั้น

            2.4) ป่าแม่วงก์ คือพื้นที่พิสูจน์ถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ที่สามารถยืนยันการเพิ่มขึ้นของประชากรเสือโคร่งอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินการตามพันธะสัญญาที่ประกาศไว้ต่อนานาชาติในเรื่องกาอนุรักษ์เสือโคร่ง  เนื่องจากเสือโคร่งถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของระบบนิเวศ  หากสามารถอนุรักษ์เสือโคร่งได้ก็เท่ากับสามารถอนุรักษ์สัตว์ป่าชนิดอื่นๆได้ รวมถึงระบบนิเวศทั้งระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อมนุษย์และชุมชนในท้ายที่สุด
  1. จากการที่รัฐบาลมีนโยบาลส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ยุทธการทวงคืนผืนป่า การพื้นฟูภูเขาหัวโล้น และการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า  WWF - ประเทศไทย มีความหวังที่รัฐบาลจะยังคงยืนยันและเดินหน้ารักษาเจตนารมณ์ดั้งเดิมของรัฐบาลในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย โดยยุติการใช้มาตรา 44 ในการอนุมัติการสร้างเขื่อนแม่วงก์
WWF - ประเทศไทย จึงพิจารณาทำจดหมายเปิดผนึก และเรียนโดยตรงต่อ ฯพณฯ รัฐมนตรี เพื่อโปรดหยุดการใช้มาตรา 44 ในการอนุมัติสร้างเขื่อนแม่วงก์และโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในทุกกรณี