What would you like to search for?

Our News

WWF จับมือ Central Group ขับเคลื่อนส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้กองทุน FLR349

จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของประเทศที่ประสบปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ขยายไปอยู่ในหลายพื้นที่วงกว้าง เกิดสภาพแวดล้อมเสี่ยมโทรม ระบบอาหารท้องถิ่นล่มสลาย เกษตรกรต้องพึ่งพาการซื้ออาหารที่ผลิตจากพื้นที่อื่น และยังประสบปัญหาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมี รวมถึงไม่สามารถก้าวข้ามพ้นวงจรหนี้สินได้จากการทำเกษตรกรรมในลักษณะดังกล่าว ปัจจุบันเกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเริ่มเปลี่ยนแปลงหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชแบบผสมผสาน และฟื้นฟูระบบนิเวศให้สามารถกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และจึงเป็นที่มาของโครงการ “สร้างอาหารยั่งยืน...ฟื้นคืนป่าน่าน” ที่เป็นความร่วมมือกันของภาคประชาสังคมและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถก้าวข้ามการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกรรมยั่งยืน ที่จะฟื้นชีวิตธรรมชาติและเป็นทางรอดให้กับเกษตรกร

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-Thailand) ร่วมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน ได้นำรูปแบบการสนับสนุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและสร้างอาหารยั่งยืน หรือ FLR349 การปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง ตามศาสตร์พระราชา เสนอให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในพื้นที่ ตําบลบัวใหญ่ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีเกษตรกรไม่น้อยกว่า 35 ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ

โดยผู้เข้าร่วมได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืชแบบผสมผสาน หลากหลาย ทั้งไม้ป่ายืนต้น ไม้ผลและพืชผักตามแนวทางการปลูกป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง และมีการนำพืชโกโก้เป็นธงนำการสร้างรายได้ควบคู่กับพืชชนิดอื่น ๆ โดยการปลูกโกโก้จะอาศัยพืชเบิกนำเพื่อเป็นพี่เลี้ยงของต้นโกโก้ เช่นการปลูกกล้วยในพื้นที่ พร้อมทั้งการพัฒนาแปลงเกษตรพืชผังอินทรีย์เพื่อการบริโภคในครัวเรือนของเกษตรกร เพื่อสร้างความปลอดภัยของอาหารและลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และฟื้นคืนระบบนิเวศอีกด้วย
นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ จำนวนกว่า 35 รายยังได้รับการสนับสนุนจากโครงการซึ่งมีทั้งกล้าพันธุ์ไม้ องค์ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ การปรับพื้นที่ให้เหมาะสม และการจัดการและรองรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

อ่านข้อมูล กองทุนFLR349เพิ่มเติ่มได้ที่นี่

 
 
FLR349
FLR349
FLR349
FLR349