ผลงานโครงการ FLR349

Posted on 24 August 2021


ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก หากเรามาดูตัวเลขกัน เราจะเห็นได้ว่า การสูญเสียของระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อคนถึง 3.2 พันล้านคน หรือ 40 % ของประชากรทั่วโลก

และในขณะนี้ ... สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จากป่าสู่ท้องทะเลของเรากำลังถูกทำลายลงไปเรื่อย ๆ ด้วยความร่วมมือกับบริษัท และพันธมิตรต่าง ๆ WWF-ประเทศไทยสามารถดำเนินโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้ทั่วประเทศเพื่อบรรเทาปัญหาเหล่านี้

หนึ่งในโครงการนี้ คือ โครงการ FLR349 ซึ่งเป็นโครงการที่น้อมนำศาสตร์พระราชา 'การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง' และการสร้างห่วงโซ่คุณค่าซึ่งเป็นโมเดลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นน้ำ โครงการ FLR349 จะเป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการวิธีการทำเกษตรจากการทำพืชเชิงเดี่ยวรุกป่าใช้เคมีสูง สู่การทำเกษตรกรรมแบบบูรณาการในรูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 เพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่ป่า สร้างอาชีพยั่งยืน และสร้างอาหารปลอดภัย

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างที่โครงการปลูก ได้แก่ ไม้ป่า ไม้ใช้สอย ไม้อาหาร เช่น ผลไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร ต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามพื้นที่และภูมิอากาศ

ตั้งแต่เริ่มโครงการ FLR349 เราได้ปลูกกล้าไม้ไปแล้วกว่า 83,000 ต้นบนพื้นที่กว่า 450 ไร่
ด้วยพันธมิตรใหม่กับธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) WWF-ประเทศไทยจะสามารถดำเนินโครงการ FLR349 ต่อไป และสร้างผลกระทบดี ๆ มากขึ้นอีก

ติดตามผลและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่: https://rb.gy/qqospp
Donate
Donate