กิจกรรมการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349 ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 จังหวัดน่าน

Posted on 20 September 2021

กิจกรรมการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349 ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 เครือข่ายววิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน จังหวัดน่าน
การดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349

โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349 ภายใต้การดำเนินงานความร่วมมือของมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (TOF ) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย ( WWF-Thailand) และการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด ตามกรอบความร่วมมือโครงการอาหารยั่งยืน ฟื้นคืนป่าน่าน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่เพื่อสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและปกป้องพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยการสร้างความเข็มแข็งให้บบเกษตรในด้านการผลิต การแปรรูปผลผลิตการวางแผนตลาด การจัดการห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาระบบติดตามการตรวจสอบย้อนกลับ พัฒนาสินค้าให้ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ภายใต้ชุมชนท้องถิ่นจัดการต้นเองเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความยั่งยืนของพื้นที่จังหวัดน่าน โดยโครงการได้ดำเนินงานในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน และนำไปสู่การใช้ระบบติดตามการตรวจสอบย้อนกลับให้กับเกษตรกรในเครือข่ายพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมทั้งดำเนินการโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR 349 ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย โดยได้ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง จำนวน 157 ไร่ และโกโก้จำนวน 100 ไร่ร่วมกับการฟื้นฟูพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์สร้างความมั่นคงทางอาหาร และพัฒนาการผลิต และแปรรูปผลผลิต พร้อมทั้งมีการจัดการโรงคัดแยกบรรจุของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์บัวใหญ่ เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดอีกด้วย 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563- 2564

ในปีการดำเนินงานที่ผ่านมาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน และกองทุน FLR349 ได้ดำเนินงานในการพัฒนาการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS และการใช้ระบบติดตามการตรวจสอบย้อนกลับให้กับเกษตรกรในเครือข่ายพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมทั้งดำเนินการโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR 349 ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย โดยได้ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และปลูกโกโก้ร่วมกับการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการดูแลติดตามประเมินผล การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนโครงการอาหารยั่งยืน ฟื้นคืนป่าน่าน 

 22 ตุลาคม 2563 กิจกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบส่วนร่วม SDGsPGS โดยภาคีเครือข่ายการดำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เกษตรกรในเครือข่ายฯ โดยมีการรับรองมาตรฐาน ทั้งหมด จำนวน 117 แปลง พื้นที่จำนวน 606.51 ไร่ โดยแบ่งเป็นแปลงรับรองมาตรฐานแบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 แปลง พื้นที่จำนวน 64.35 ไร่ และรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน จำนวน 114 แปลง พื้นที่จำนวน 542.16 ไร่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจากตัวแทนผู้ตรวจแปลง และคณะกรรมการเครือข่ายฯ และตัวแทนของกลุ่มในเครือข่ายจำนวน 30 กลุ่มในพื้นที่จังหวัดน่าน


กิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน

10-13 พฤษศจิกายน 2563 กองทุน FLR349 ตรวจติดตามประเมินผล การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แปลงปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และแปลงปลูกโกโก้ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวใหญ่ พร้อมทั้งการแนะนำการดูแลรักษาไม้ป่า การตัดแต่งต้นโกโก้ การจัดการระบบน้ำชลประทาน เพื่ออการเตรียมตัวเกษตรกรในการจัดการผลผลิตที่จะเกิดในพื้นที่


กิจกรรมการตรวจติดตามแปลงปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างและแปลงปลูกโกโก้ พื้นที่วิสาหกิจชุมชนตำบลบัวใหญ่

ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 กองทุน FLR349 ตรวจติดตามประเมินผล พื้นที่แปลงปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และแปลงปลูกโกโก้ ติดตามการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ และวางแผนการวางขายผลผลิตกับตลาดในพื้นที่ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) และหน่วยงานอำเภอนาน้อย เพื่อพัฒนาเป็นตลาดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ บริเวณ หน้าอำเภอ และจัดส่งผลผลิตให้กับผู้ที่สนใจผลผลิตในอำเภอนาน้อย พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการกับผู้ที่สนใจเพื่อขับเคลื่อนระบบอาหารท้องถิ่น (Local Food)กิจกรรมวางแผนการวางขายผลผลิตกับตลาดในพื้นที่ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 กองทุน FLR349 ตรวจติดตามประเมินผล พื้นที่แปลงปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และแปลงปลูกโกโก้ ติดตามการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน จัดประชุมร่วมกับตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่เพื่อวางแผนลงพื้นที่เพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS และจัดกิจกรรมตลาดเกษตรอินทรีย์โดยให้เกษตรกรในเครือข่ายนำผลผลิตที่ผ่านรับรอง ในรูปแบบ Farmer market โดยจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยจัดจัดในทุกวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน ผลผลิตการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์จากเกษตรกร โครงการ FLR349 พื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บัวใหญ่


กิจกรรมจัดประชุมร่วมกับตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่เพื่อวางแผนลงพื้นที่เพื่อการรับรองมาตรฐาน SDGsPGS


กิจกรรมตลาดเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรในเครือข่าย ในรูปแบบ Farmer market

11-12 มีนาคม 2564 กิจกรรมอบรมเกษตรการใช้ระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับโดย แอพพลิเคชั่นของบริษัท รีคัลท์ จำกัดโดยจัดอบรมให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ FLR349 ในการนำข้อมูลแปลงปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และแปลงปลูกโกโก้เข้าระบบ ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บัวใหญ่ และจัดอบรมให้กับตัวแทนเกษตรของแต่ละกลุ่มในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน จำนวน 30 กลุ่ม เพื่อนำระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับไปสอนแก่เกษตรกรในกลุ่ม 11-12 มีนาคม 2564 กิจกรรมอบรมเกษตรการใช้ระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับโดย แอพพลิเคชั่นของบริษัท รีคัลท์ จำกัดโดยจัดอบรมให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ FLR349 ในการนำข้อมูลแปลงปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และแปลงปลูกโกโก้เข้าระบบ ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บัวใหญ่ และจัดอบรมให้กับตัวแทนเกษตรของแต่ละกลุ่มในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน จำนวน 30 กลุ่ม เพื่อนำระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับไปสอนแก่เกษตรกรในกลุ่ม 


กิจกรรมอบรมเกษตรการใช้ระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับโดย แอพพลิเคชั่นของบริษัท Ricult จำกัด


ตัวแทนเกษตรกรจากกลุ่ม ในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่านที่เข้าร่วมอบรม แอพพลิเคชั่นของ Ricult

เมษายน - พฤษภาคม 2564 กองทุน FLR349 ตรวจติดตามประเมินผล พื้นที่แปลงปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และแปลงปลูกโกโก้ การจัดการต้นเพื่อรับกับฤดูฝน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน จัดประชุมประจำปีร่วมกับตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS และแจ้งการลงพื้นที่เพื่อการตรวจรับรองประจำปี


กิจกรรมสาธิตการจัดการดูแลต้นโกโก้เพื่อการเตรียมตัวสำหรับฤดูฝน


กิจกรรมจัดประชุมประจำปีร่วมกับตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมี   ส่วนร่วม SDGsPGS

มิถุนายน – สิงหาคม 2564 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน และผู้ตรวจแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ลงตรวจพื้นที่ที่สมัครเข้าตรวจรับรองมาตรฐาน และติดตามประเมินผล ของแปลงเกษตรกรในเครือข่าย ทั้งหมดจำนวน 110 ครัวเรือน จำนวน 132 แปลง พื้นที่จำนวน 1072 ไร่  ในพื้นที่จังหวัดน่านประจำปี 2564


กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน และติดตามประเมินผล ของแปลงเกษตรกรในเครือข่าย


กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน และติดตามประเมินผล ของแปลงเกษตรกรในเครือข่าย  

จากการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR349 ตามกรอบความร่วมมือโครงการอาหารยั่งยืน ฟื้นคืนป่าน่าน โดยการพัฒนาการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS และการใช้ระบบติดตามการตรวจสอบย้อนกลับให้กับเกษตรกรในเครือข่ายพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมทั้งดำเนินการโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและอาหารยั่งยืน FLR 349 ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บัวใหญ่ พื้นที่ดำเนินการมีผลผลิตที่เกิดขึ้นเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและมีการพัฒนาแปรรูปผลผลิต พร้อมทั้งมีการจัดการวางแผน พัฒนาระบบตลาด เพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นการจัดการทั้งในรูปแบบอาหารท้องถิ่น ( Local Food ) และการจัดการที่มาตรฐาน จากโรงคัดบรรจุผลผลิต และต่อยอด แปรรูป เพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ชุดผัก เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ ฟักทองสำเร็จรูป น้ำมันเมล็ดฟักทอง เค้ก ขนม จากฟักทอง  และผลผิตอื่นอีกมามายในพื้นที่ พร้อมทั้งโครงการดำเนินการเชื่อมโยง ผู้บริโภคกับเกษตรกร เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ


ผลิตภัณฑ์น้ำมันฝักทอง 


การจัดการผลผลิตฟักทองในรูปแบบฟักทองพร้อมทาน


กิจกรรมแปรรูปผลผลิตจากฟักทอง จากโรงคัดบรรจุ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบัวใหญ่


ผลผลิตที่นำขายและส่งต่อให้ตลาด
Donate
Donate