What would you like to search for?

กรมป่าไม้ร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน ฟื้นฟูป่าต้นน้า สร้างอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว ในพืนที่ลุ่มน้าชันที่ 1 และ 2

19 November 2022

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลกองแขก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และกลุ่มภาคเอกชน ประกอบด้วย นายรัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด ประธานมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (TOF), นายพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการโครงการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (สานักงานประเทศไทย), นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด และนายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ดินและน้า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้าชั้นที่ 1 และ 2 ตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ด้วยแนวคิดการพัฒนาระบบอาหารเพื่อท้องถิ่น (Local Food System) การดารงชีพอย่างยั่งยืน (sustainable livelihood) และความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)


จากความมุ่งมั่นของกรมป่าไม้ที่ต้องการให้ราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ “อยู่อาศัยและทากินถูกต้องตามกฎหมายอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยได้มีการมอบ “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่” เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นตัวอย่างนาร่อง ในพื้นที่ตาบลกองแขก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทาให้ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจในการดารงชีวิต สามารถประกอบอาชีพในพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้นที่ ๑ และ ๒ กรมป่าไม้จึงได้ประสาน กลุ่มองค์กรและนักธุรกิจภาคเอกชน ร่วมมือพัฒนาพื้นที่ตัวอย่าง โดยนามาตรการอนุรักษ์ดินและน้า แนวพระราชดาริป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ปฏิบัติ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม`โดยองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจด้านค้าปลีก และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวมกลุ่มเข้ามาร่วมดาเนินงานกับกรมป่าไม้.


ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดให้แก่ราษฎรผู้ที่ได้รับการรับรองให้อยู่อาศัยทากินในป่าสงวนแห่งชาติอย่างถูกตามกฎหมาย ในพื้นที่ตาบลกองแขก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับราษฎรได้มีอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทาการเกษตรที่ยั่งยืน มีตลาดรองรับผลผลิต ได้ผลตอบแทนสูงกว่าการดารงชีวิตแบบเดิม ปรับเปลี่ยนการเกษตรเชิงเดี่ยวที่ทาลายสิ่งแวดล้อมมาสู่การทาเกษตรในรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้า ราษฎรในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ตัวอย่าง กรมป่าไม้จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (TOF), องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (สานักงานประเทศไทย), บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด และ บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ทาการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือดาเนินการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบนาไปสู่การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือเศรษฐกิจสีเขียว BCG (Bio- Circular- Green Economy) ที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต และเป็นการบริหารจัดการที่ดินที่ครอบคลุมเรื่องการพัฒนาอาชีพควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสมดุลการใช้ประโยชน์ที่ดินและการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้าในสังคม ผลจากการ ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว กรมป่าไม้และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องจะร่วมพัฒนาการดาเนินงานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในท้องที่ตาบลกองแขก และขยายการดาเนินงานไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
Media Contact
Abhinand Aryapratheep
+662-618-4303-05
Donate
Donate