What would you like to search for?

Grievance Mechanisms

WWF-Thailand's Grievance Mechanism

WWF-Thailand is committed to a "Speak Up" culture  which allows people to safely raise concerns of inappropriate conduct by employees of WWF, its partners and people associated with WWF, without fear of reprisals.   Likewise, local communities or individuals from those communities who believe they are negatively impacted by WWF’s activities are welcome to send their concerns.
 

WWF-Thailand provides a mechanism for reporting concerns that you believe are in the public interest while safeguarding you against reprisal. This is inline with the standard "Speak Up" policy of WWF-International.


INAPPROPRIATE Conduct

Inappropriate conduct, or misconduct, encompasses a broad range of personal actions or behaviors at work or while performing duties for WWF-Thailand, including, but not limited to, discrimination, harassment, sexual harassment, bullying, intimidation, verbal or physical assault, child abuse, abuse of power, theft, fraud, corruption, including bribery, breach of personal data privacy and confidentiality, or other violations of internal policy that result in legal, financial, or reputational harm.

REPORTING

The Policy has no effect on your right to directly address complaints to a regulator or other external authority, as permitted by Thai law. You may report misconduct anonymously if you desire, and you will be protected from harassment, intimidation, discrimination, or reprisal for making a report in good faith.

To assist in the review and investigation of the issues highlighted, the complaint should include all relevant facts. Where possible, the complaint should include the complainant's contact information (in case of additional information is required).

Complaints should be directed to the WWF-Thailand Grievance Management Unit through email at ProjectComplaint_th@wwf.or.th

or by mail to the following address: 

Project Complaints, WWF Thailand  
Phisit Building, Floor 3, 
9 Pra Dipat 10, Pra Dipat Road, Phaya Thai
Bangkok 10400,

If you prefer to communicate your concerns in a more confidential manner, you may report it through WWF'sGlobal Reporting Channel, which you can reach HERE.

กระบวนการจัดการและรับเรื่องร้องเรียนขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-Thailand) มุ่งมั่นสนับสนุนนโยบาย “Speak Up culture” ที่ทุกคนสามารถแจ้งเรื่องราวและ/หรือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน WWF พันธมิตร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WWF ได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนตามมา นอกจากนี้ หากชุมชนท้องถิ่นหรือสมาชิกในชุมชนดังกล่าว เชื่อว่าตนเองได้รับผลกระทบด้านลบจากการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการของ WWF ก็สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนมาที่ WWF ได้ทันที

ทั้งนี้ WWF-Thailand มีขั้นตอนการรับรายงานร้องเรียนต่าง ๆ ที่ผู้ร้องเรียนเชื่อว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองหากมีการคุกคามตอบโต้ สอดคล้องกับมาตรฐานนโยบายการแจ้งเบาะแสและยื่นร้องเรียน (Speak Up) ของ WWF International

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม หรือการประพฤติมิชอบ ในที่นี้รวมถึงพฤติกรรมส่วนตัวต่าง ๆ หรือพฤติกรรมในที่ทำงาน หรือขณะปฏิบัติหน้าที่ให้กับ WWF-Thailand ตลอดจนพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ (discrimination) การคุกคาม (harassment) การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (sexual harassment) การกลั่นแกล้ง (bullying) การข่มขู่ (intimidation) การข่มเหงรังแกผู้อื่นทางคำพูดและ/หรือการใช้กำลัง (verbal or physical assault) การทำร้ายหรือทารุณผู้เยาว์ (child abuse) การใช้อำนาจในทางมิชอบ (abuse of power) ลักขโมย (theft) ฉ้อโกง (fraud) ทุจริต (corruption) การติดสินบน (bribery) การละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ (breach of personal data privacy and confidentiality) หรือการละเมิดนโยบายภายในอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในแง่กฎหมาย การเงิน หรือชื่อเสียงขององค์กร

การร้องเรียน

นโยบายนี้ไม่มีผลต่อสิทธิของคุณในการยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ตามที่กฎหมายไทยอนุญาต และคุณสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมหรือการกระทำอันมิชอบได้โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อหากคุณต้องการ และคุณจะได้รับการคุ้มครองหากมีการคุกคาม ข่มขู่ เลือกปฏิบัติ หรือตอบโต้จากการร้องเรียนโดยสุจริต

เพื่อให้ขั้นตอนการตรวจสอบและสืบสวนประเด็นที่ร้องเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผู้ยื่นร้องเรียนควรชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และหากเป็นไปได้ ผู้ร้องเรียนควรระบุข้อมูลการติดต่อของตนเองในคำร้องเรียนด้วย (ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม)

 

หากต้องการร้องเรียนคุณสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ศูนย์รับรายงานการร้องเรียนขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF - Thailand) ผ่าน อีเมล ProjectComplaint th@wwf.or.th หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ 

Project Complaints - WWF ประเทศไทย อาคารพิสิษฐ์ ชั้น 3 เลขที่ 9 ซอยประดิพัทธ์ 10      ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

หากต้องการพูดคุยเรื่องร้องเรียนในลักษณะที่เป็นความลับมากขึ้น คุณสามารถติดต่อผ่าน ระบบการรายงาน และการร้องเรียนของเรา หรือ คลิกที่นี่

IKI Independent Grievance Mechanism

Complaint mechanisms are in place to ensure that support is provided to those who have been harmed in any way or at risk to be harmed by our work. Future Food Together is part of the International Climate Initiative (IKI), which has an indepedent complaint mechanism in place.

The IKI Independent Complaint Mechanism (ICM) helps to resolving complaints concerning IKI projects on a global scale. Any individual, group of people, or community that has been harmed or could be harmed by an IKI project can file a complaint. Additionally, those who seek to report integrity and/or corruption issues—such as fraud, abuse of funds, etc.—can do so. Those who suffer reprisal in connection with an IKI project or a complaint can also use this method. A representative may be appointed by the aggrieved person(s) to file and handle the complaint on their behalf.

Any person who believes they may be harmed by an IKI project or who wish to report corruption or the misuse of funds, can lodge a complaint to the IKI Independent Complaint Mechanism at IKI-complaints@z-u-g.org. The IKI complaint mechanism has a panel of independent experts who will investigate the complaint. In the course of the investigation, we will consult with the complainant so as to avoid unnecessary risks for the complainant. A complaint may be submitted in either English or the complainant’s native tongue. At country level, an independent complaint mechanism is in place for each country, too. More information can be found here: 

 
 

IKI Independent Complaints Mechanism