What would you like to search for?

WWF Thailand และภาคีพันธมิตรลงพื้นที่ อ.แม่แจ่ม เพื่อศึกษาติดตามข้อมูลเชิงพื้นที่ก่อนจัดทำบันทึกความร่วมมือ(MOU)

04 October 2022

WWF Thailand โดยโครงการ SCP เดินหน้าขับเคลื่อน model FLR349  เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Forest Restoration)  50,000 ไร่ ภายในปี 2030  ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 บริเวณภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศ ที่มีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเคมีสูง ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร   

26-27 กันยายน 2565:  ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ คณะทำงานได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้าน อมเม็ง และหมู่บ้านคงคา ในโครงการ FLR349 เพื่อศึกษาติดตามข้อมูลเชิงพื้นที่ก่อนจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 5 องค์กรพันธมิตร โดยมี WWF กรมป่าไม้ มุลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการฟื้นพื้นที่สีเขียว เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการเพื่อต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การทำเกษตรยั่งยืน ทยอยลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนเป็นการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ไม้สูง จำพวก มะค่า ตะเคียน พะยูง  ไม้ผล เช่น โกโก้ มะพร้าว มะนาว ฝรั่ง มะละกอ รวมถึง ไม้เตี้ย เรี่ยดิน และพืชกินหัว เสริมด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ หมู สามารถลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน เช่น ใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมีและสร้างรายได้เพิ่มจากจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ไข่ไก่ และ หมู พร้อมวางแผนแปรรูปผลผลิต เช่น โกโก้ ใช้ระยะเวลาเพียง 2 ปีสามารถลดรายจ่ายสร้างรายได้ทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพดีเกิดจากการเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ได้รับประทานผักผลไม้ที่ปลอดสาร อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย


โมเดล FLR349 ได้นำแนวคิด ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) เพือขับเคลื่อนการ พัฒนาห่วงโซ่คุณค่า “อาหารสร้างป่า” โดยมี ผักสร้างป่า ไข่ไก่สร้างป่า และ กาแฟสร้างป่า เป็นเรือธงผลิตภัณฑ์สร้างธุรกิจเพื่อท้องถิ่น สร้างป่า สร้างอาชีพยั่งยืน เชื่อมโยงสู่ตลาดผู้บริโภค ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน (Responsible Consumption and Production patterns) เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ เปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การทำเกษตรยั่งยืน แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับครัวเรือน โดยมีองค์กรพันธมิตร กลุ่มเซ็นทรัล ช่วยในการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้การผลิตและแปรรูปสินค้าให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาผลผลิตให้ตรงกับความต้องการตลาด และเป็นช่องทางจำหน่ายกระจายสินค้าของดีที่ชุมชนตั้งใจผลิตไปสู่ลูกค้าทั่วประเทศ 
    
วันเพ็ญ อำไพจรัสกุล หรือ ดาว ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรคนกล้าบ้านแม่คงคา ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Hero Coffee กาแฟสายพันธุ์ Cartimor จากแหล่งปลูกคุณภาพที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000-1,100 เมตร ท่ามกลางอุณหภูมิ 15-25 องศาตลอดทั้งปี โดยร่วมกับชุมชนและเครือข่ายวางแผนส่งเสริมอาชีพ เริ่มตั้งแต่การปลูกที่ควรมีการจดบันทึกพันธุ์ไม้ในพื้นที่เพราะส่งผลต่อรสชาติกาแฟอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การผลิตที่เตรียมจัดหาผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปกาแฟมาให้คำแนะนำเพิ่มเติม นอกจากนั้นยังได้ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านการทำตลาดของกลุ่มเซ็นทรัลให้กับชุมชน และ FLR349 SE โดยวางแผนรีแบรนดิ้งกาแฟ Hero Coffee ให้สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการอยู่กับผืนป่าต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ สร้างแบรนด์แห่งความภาคภูมิใจที่สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตสินค้าประเภทอื่นๆในอนาคต  เช่น ผลไม้และผ้าทอ รวมถึงรับซื้อและเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาด โดยปัจจุบันกาแฟจากแหล่งปลูกบ้านแม่คงคงคาCommunity Contribution เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนของ FLR349 เพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน กระจายรายได้กลับถึงมือเกษตรกรโดยตรง หวังดึงเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทิ้งหมู่บ้านไปรับจ้างในเมืองกลับมาพัฒนาบ้านเกิด รวมถึงจูงใจให้เกษตรกรที่สูงที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเสี่ยงต่อสารพิษตกค้าง ให้กลับมามาปลูกกาแฟตามแนวคิดกาแฟสร้างป่า โดยขณะนี้มีหลายรายทยอยเปลี่ยนมาปลูกกาแฟแล้วเริ่มต้นที่ 3-5 ไร่ต่อครัวเรือน ปัจจุบันมีผู้ปลูกกาแฟรวม 49 ครัวเรือน จากชาวบ้านทั้งหมด 98 ครับเรือน พื้นที่ปลูกรวม 300 ไร่ มีระยะเก็บเกี่ยวช่วงเดือน พ.ย.- มี.ค.ของทุกปี ได้ผลเชอร์รี่ประมาณ 10 ตัน สร้างรายได้เพิ่มประมาณ 5,000-20,000บาทต่อครัวเรือน นับตั้งแต่ปี 2563 


FLR349 ได้ถูกนำไปสู่การขยายผล และการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างอาชีพยั่งยืน ฟื้นฟูวิถีชีวิต ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มปริมาณการกักเก็บคาร์บอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ที่ได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมา โดยรวบรวมผู้เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน และได้เสนอต่อกรมเพื่อขออนุมัติแผนส่งเสริมพัฒนาอาชีพปี 2566-2570 โดยใช้พื้นที่ ต.กองแขก เป็นต้นแบบของการพัฒนาเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1,2
Media Contact
Abhinand Aryapratheep
+662-618-4303-05
Donate
Donate