การประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและโรงเรียนรอบพื้นที่

1. โครงการเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์

 • เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะทางด้านวิชาการ ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนให้มีหน่วยเผยแพร่และประสานงานชุมชนขึ้นในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์-คลองลาน
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเสือโคร่งและเหยื่อ
เจ้าหน้าที่สื่อความหมายจำนวน 20 นาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 10 นาย และอุทยานแห่งชาติคลองลาน 10 นาย
โครงการเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์

© WWF-Thailand

หลักสูตรการฝึกอบรม 3 หลักสูตร

1. ความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
    ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2554
    หัวข้อการฝึกอบรม  
 • ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 • ความรู้พื้นฐานเรื่อง พืช นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และเสือโคร่ง 
 • การพูดในที่ชุมชน เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชน 
 • การสำรวจความคิดเห็นชุมชนและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับชาวบ้าน
2. การจัดการความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
    ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2554
    หัวข้อการฝึกอบรม
 • บทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ 
 • ความขัดแย้งและรูปแบบต่างๆ ในการจัดการความขัดแย้ง 
 • ทัศนคติ ค่านิยมกับความขัดแย้ง 
 • สาเหตุของความขัดแย้ง 
 • หลักการพื้นฐานในการแก้ไขความขัดแย้ง 
 • ความขัดแย้งและความร่วมมือ
 • การเจรจาต่อรอง 
 • การสื่อสารกับปัญหาความขัดแย้ง   
 • การไกล่เกลี่ย 
 • การเจรจาโดยใช้คนกลาง
 • การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
3. การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
    ระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2554
    หัวข้อการฝึกอบรม
 • สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 • พื้นฐานการสื่อสาร 
 • หลักการทำงานและการใช้สื่อ 
 • อุปกรณ์พื้นฐาน ฝึกปฏิบัติการติดตั้งและการใช้สื่อ อุปกรณ์พื้นฐาน เครื่อง Notebook LCD Projector เครื่องเสียง กล้องถ่ายภาพ (SLR) กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ (สไลด์) PowerPoint การทำดนตรีเบื้องต้น กล้องวีดีโอ การทำสื่อสิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย 
 • การฝึกภาคสนาม-ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน หมู่บ้านและงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ งานประจำปีอำเภอคลองลาน
โครงการเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์

© WWF-Thailand

โครงการเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์

© WWF-Thailand

หลักสูตรการฝึกอบรม 3 หลักสูตร

© WWF Thailand

2. จัดตั้งวงดนตรี “Big Cat” และทีมประชาสัมพันธ์สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนเป้าหมาย รวมถึงงานและกิจกรรมต่างๆ ของทางอุทยานฯ

โครงการเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์

© WWF-Thailand

3. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน

การประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึก

© DNP & WWF-Thailand

4. กิจกรรมค่ายเยาวชนทายาทผู้พิทักษ์ผืนป่าแม่วงก์-คลองลาน ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2555 ณ อช.คลองลาน

มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนที่เป็นทายาทของเจ้าหน้าที่อุทยานอายุระหว่าง 10-15 ปี ได้มีโอกาสเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า เศรษฐกิจพอเพียง การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมถึงการเข้าใจและภาคภูมิใจเกี่ยวกับความสำคัญของงานปกป้องผืนป่าของบุพการี/คนในครอบครัว ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญและยิ่งใหญ่เพื่อคนไทยทั้งประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 58 คน ชาย 26 คน หญิง 32 คน
กิจกรรมค่ายเยาวชนทายาทผู้พิทักษ์ผืนป่าแม่วงก์-คลองลาน ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2555
ณ อช.คลองลาน

© WWF-Thailand

5. งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่คลองลาน อ.คลองลาน 

งานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนพฤศจิกายน ในงานมีการออกบูธร้านค้า ขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่คลองลาน ขบวนแห่มังกร และการละเล่นต่างๆ มากมาย  โครงการฯ เข้าร่วมงานโดย การแสดงดนตรีวง Big Cat เพื่อ จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่า รวมถึงการเล่นเกมส์แจกของรางวัลให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชม
บูธกิจกรรมโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง

© WWF-Thailand

6. งานรำลึก สืบ นาคะเสถียร

จัดขึ้นทุกปี เพื่อรำลึกถึงผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของคุณสืบ นาคะเสถียร  ณ ศูนย์การค้าแฟร์รี่แลนด์ จ.นครสวรรค์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี การแสดงผลงานของหน่วยงานอนุรักษ์ทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และ WWF-ประเทศไทย จัดแสดงผลงานในเชิงนิทรรศการ มีสื่อประเภทต่างๆทั้งสิ่งพิมพ์และสื่อวิดิทัศน์ มีการเล่นเกมส์แจกรางวัล
งานรำลึก สืบ นาคะเสถียร

© WWF-Thailand

7. โครงการศึกษาดูงานกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีการการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) (14-17 มกราคม 2556)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมในการหาและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด/เป็นเลิศของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. เพื่อพัฒนากรอบแนวทางการประเมินองค์กร (Assessment) ที่เหมาะสมในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
 3. เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเป็นต้นแบบของวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด/เป็นเลิศ ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของอุทยานแห่งชาติ
 4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด/เป็นเลิศระหว่างกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ต่อไป
เพื่อพัฒนาบุคลากรของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และได้รับบทเรียนจากการปฏิบัติจริง

หน่วยงาน สถานที่ ที่เข้าเยี่ยมชม
 1. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโครงการอนุรักษ์เสือโคร่ง โดยความร่วมมือระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและ WWF-ประเทศไทย
 2. โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 3. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 4. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
  มหาราชินี จ.สมุทรปราการ
การฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์​

© WWF-Thailand

การฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์​

© WWF-Thailand

8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่า เครือข่ายโรงเรียนอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่า ผืนป่าแม่วงก์-คลองลาน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 

 • เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา การหาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่าของเครือข่ายโรงเรียนอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน ในอนาคต 
 • ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนครูจากโรงเรียนรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน
การฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์​

© WWF-Thailand

9. การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเสือโคร่งและสัตว์ป่า

 • เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นำไปสู่การสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เสือโคร่งและสัตว์ป่า เป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Place-Based Instruction) ณ บ้านเสือ อุทยานแห่งชาติคลองลาน 
 • ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนครูจากโรงเรียนรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเสือโคร่งและสัตว์ป่า

© WWF-Thailand