What would you like to search for?

Climate

เปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่ สู่โลกที่ยั่งยืน

© © Global Warming Images / WWF

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลกเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งหาทางหยุดยั้ง และแก้ไข ​และเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการขยายตัวของเมืองเป็นหนึ่งในปัจจัยเร่งให้อุณหภูมิของโลกเข้าสู่สภาวะวิกฤต ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่จะช่วยกันผลักดันให้ "เมือง" เป็นพื้นที่แห่งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป้าหมายการควบคุมอุณภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1.5 องศาตามสนธิสัญญาปารีสเป็นไปได้จริง

เมื่อพลังงานสร้างวิกฤตโลกร้อน

ในชีวิตประจำวันของเรามีการใช้พลังงานในปริมาณมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นใช้เพื่อทำอาหาร, การเดินทางไปทำงาน, หรือเพียงแค่การเปิดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในบ้าน งานวิจัยพบว่าการใช้พลังงานอย่างไร้ข้อจำกัดอาจส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นถึง 2 องศาเซลเซียส และอาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง  อาทิ น้ำท่วม, ภัยแล้ง, ไฟป่า และสภาพอากาศที่แปรปรวน

The future is green energy, sustainability, renewable energy.

Arnold Schwarzenegger

© © Adam Oswell WWF

เปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

WWF รณรงค์ให้เมืองต่างๆทั่วโลก ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงริเริ่มใช้พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และ "เปลี่ยน" เมืองให้น่าอยู่ อย่าง "ยั่งยืน"

สนับสนุนเรา

สนับสนุนการทำงานอนุรักษ์ของ WWF-ประเทศไทย ในการขับเคลื่อนแนวทางการสร้างเมืองใหม่ไร้มลภาวะ และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

Earth Hour งานอนุรักษ์ที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ

สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมทุกปี เรามีนัดจัดกิจกรรมรวมหัวใจคนจากทั่วโลกไว้ใน "Earth Hour" ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต ร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมงพร้อมกัน และแสดงพลังของนักอนุรักษ์ร่วมไปกับเรา

© © Gerardo Magallón / WWF-Mexico