What would you like to search for?

โครงการการทำประมงอย่างยั่งยืน

© Oceans

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลเป็นอันดับสาม ของโลก แต่ทรัพยากรสัตว์น้ำกลับลดลงอย่างต่อ เนื่องในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา

เกี่ยวกับโครงการ

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลเป็นอันดับสาม ของโลก แต่ทรัพยากรสัตว์น้ำกลับลดลงอย่างต่อ เนื่องในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา WWF เห็นว่า แนวทางการรับรองมาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือ ขับเคลื่อนตลาดอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้เกิดการฟื้นฟู ประชากรสัตว์น้ำและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อย่างยั่งยืน แต่เนื่องจากข้อกำหนดต่าง ๆของ มาตรฐานนั้นค่อนข้างสูง จึงเกิดการดำเนินงานที่ เรียกว่า โครงการปรับปรุงการทำประมง (FIP) ขึ้น เพื่อค่อย ๆ ปรับปรุงสภาวะการประมงและการปฏิบัติ ต่าง ๆ จนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานด้าน ความยั่งยืนนี้ได้

โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้า

โครงการปรับปรุงการทำประมงปูม้า WWF - ประเทศไทยทำงานร่วมกับกรมประมง ภาค ธุรกิจ นักวิชาการ และชาวประมงเพื่อให้ประชากรปูม้า ในทะเลเพิ่มมากขึ้น และเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการทำประมงปูม้า ด้วยระบบการจัดการที่มี ประสิทธิภาพ ความสำเร็จสำคัญของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือการจัดทำร่างแผนการจัดการการทำ ประมงปูม้าหรือ Fishery Management Plan (FMP) ซึ่งจะเป็นแผนการจัดการฉบับแรกที่เน้นการจัดการ เฉพาะชนิดสัตว์น้ำ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตัว ชี้วัดตามมาตรฐาน Marine Stewardship Council(MSC) ด้านระบบการจัดการประมงเฉพาะสัตว์น้ำ ซึ่งรวมถึง ด้านระบบการจัดการประมงเฉพาะสัตว์น้ำ ได้แก่ (ก) วัตถุประสงค์การประมง (ข) กระบวนการตัดสินใจ (ค) การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย (ง) การติดตามประเมินผล การประเมินผลการดำเนินโครงการในปีแรก ได้ระดับ A จาก fisheryprogress.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มี ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ สำหรับการติดตามความ คืบหน้าของโครงการ FIP ทั่วโลก โดยที่โครงการ ปรับปรุงการทำประมงปูม้า เป็น FIP แรกและ FIP เดียวในประเทศไทยที่มีรายงานในเว็บไซต์แห่งนี้

โครงการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำ

หลังจากที่มีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนา โครงการปรับปรุงการทำประมงปลาโอดำในปีที่ผ่าน มา จนในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้มีส่วนเกี่ยว ข้องของโครงการต่างบรรลุข้อตกลงในแผนปฏิบัติ การและมีความมุ่งมั่นที่จะเริ่มขั้นตอนการดำเนิน โครงการ โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงมี พิธีลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยเจตจำนงใน การดำเนินโครงการปรับปรุงการทำประมงในอ่าวไทย โดยกรมประมง ศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) สมาคมอุตสาหกรรม ทูน่าไทยและ WWF - ประเทศไทย