เกี่ยวกับ Eco-Schools

 

         โครงการ Eco-Schools คือโครงการเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนรู้ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 59,000 โรงเรียนใน 68 ประเทศทั่วโลก ​                

        ทรัพยากรบนโลกใบนี้เป็นของทุกคน โดยเฉพาะเหล่าเด็ก ๆ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต โครงการ Eco-Schools นี้ถือเป็นการช่วยแนะนำ และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของสิ่งแวดล้อม วิธีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สร้างความเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นจากในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในอนาคต

        โครงการ Eco-Schools คือโครงการสิ่งแวดลอ้มศึกษาระดับนานาชาติ ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนด้านการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการระหว่าง การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้จากการลงมือทำ  เริ่มต้นจากฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไปสู่ชุมชนรอบข้าง    

 

ตัวแทนผู้จัดการลิขสิทธิ์ Eco-Schools ในประเทศไทย คือ WWF- ประเทศไทย   

ตัวแทนผู้จัดการลิขสิทธิ์ Eco-Schools ในระดับสากล คือ FEE International  

โดยในประเทศไทยมีผู้สนับสนุนหลักคือ บริษัท IKANO หรือ IKEA ประเทศไทย

WWF
Eco-Schools 2019
WWF
Eco-Schools Year1
WWF
Eco-Schools Year2
WWF
Eco-Schools Camp