What would you like to search for?

ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ

© wwf-TH

เพราะเยาวชนเป็นหนึ่งในพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนทิศทางของโลกในอนาคต พวกเขามีบทบาทสำคัญในการเติบโตเป็นผู้พิทักษ์น้ำอย่างยั่งยืน


ปัญหาในพื้นที่

 

“น้ำ” เป็นทรัพยากรที่เราพบว่ามีอยู่มากมายบนโลก แต่ความเป็นจริงแล้วเรามีน้ำที่สามารถใช้ได้เพียง 0.03% เท่านั้น และมันกำลังจะหมดไป
น้ำที่เหลือส่วนน้อยนี้เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ของสิ่งมีชีวิตทุก ๆ ชนิดในระบบเวศรวมถึงมนุษย์ที่ใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภค

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มากไปด้วยแม่น้ำลำคลองสายสำคัญที่คนในพื้นที่ใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน แต่ความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันและวิถีในการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปนั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมากขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อฟื้นฟูและปกป้องทรัพยากรน้ำ WWF-ประเทศไทยจึงได้จับมือกับบริษัทเนสเล่ เพียว ไลฟ์ เพื่อจัดทำโครงการ“เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ขึ้นโดยมีเครือข่ายเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกำลังหลักเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์จากเยาวชนไปสู่การทำงานร่วมกับชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน

บทบาทของ WWF

พวกเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องทรัพยากรน้ำผ่านการทำงานร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญและสะท้อนปัญหาของทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่อีกทั้งเยาวชนยังได้เป็นส่วนสำคัญในการออกแบบโครงการอนุรักษ์ต่าง ๆและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการของแต่ละโรงเรียนก่อเกิดเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน

Youth Water Guardian with Nestlé Project

WWF มีวิธีดำเนินการอย่างไร

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา พวกเราทำหน้าที่สนับสนุนให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ด้านทรัพยากรน้ำอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ผ่านการเข้าค่ายให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมการประกวดโครงการอนุรักษ์น้ำเพื่อเป็นเวทีในการสะท้อนเจตนารมย์ของเยาวชนในการดำเนินงานอนุรักษ์ไม่เพียงแค่การดำเนินงานในส่วนกิจกรรมเท่านั้น ทางโครงการฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้บุคคลอื่นๆได้ตระหนักถึงวิกฤติและสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน จึงได้จัดตั้ง“ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ขึ้น ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา อ.เสนา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านทรัพยากรน้ำแห่งแรกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนักเรียนแกนนำเป็นผู้อำนวยความสะดวกและดำเนินกิจกรรมในสถานีการเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไป

WWF ทำงานกับใคร

“เพราะการทำงานอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ไม่สามารถทำได้เพียงด้วยแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ต้องอาศัยพลังจากหลายภาคส่วน”

เราทำงานอนุรักษ์ร่วมกับเครือข่าย 16 โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะเราเชื่อว่าเยาวชนคือกำลังสำคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนให้เกิดขึ้นในอนาคต โดยทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงภาคการศึกษา ด้วยเป้าประสงค์เดียวกันคือ เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำและปกป้องทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น

จุดเริ่มต้นโครงการ

“เพราะน้ำคือชีวิต ที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชนมาอย่างช้านาน”

นอกจากทรัพยากรน้ำจะสำคัญกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและสำคัญกับมนุษย์ในก ารอุปโภคบริโภคแล้ว น้ำยังเป็นต้นกำเนิดให้กับประเพณีและวัฒนธรรมให้คนในชุมชนได้มีปฎิสัมพันธ์กั นมาอย่างยาวนาน เหมือนดังเช่น “คลองขนมจีน” ที่เป็นทั้งเส้นทางคมนาคม เป็นแหล่งอาหาร เป็นตลาดท้องถิ่น รวมไปถึงสายน้ำหลักที่ชุมชนร่วมกันจัดงานประเพณีในวาระต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานบวข หรืองานแข่งเรือ เป็นต้น เราจะเห็นได้ว่าสายน้ำมีความสำคัญกับมนุษย์ในหลากหลายมิติมาก เราจึงมุ่งเน้นการอนุรักษ์ไม่ใช่แค่การพัฒนาคุณภาพน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศเท่านั้ น แต่รวมไปถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นชุม ชนอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย