7 ขั้นตอนสู่ Eco-Schools

 

 

 

ขั้นตอน 1: จัดตั้ง  Eco Committee

 • Eco Committee คือส่วนสำคัญในการผลักดันขั้นตอนของ Eco-Schools และจะเป็นแกนนำในการวางแผนกิจกรรมต่างๆของโครงการ

 • Eco Committee ควรจัดตั้งโดยมีนักเรียนเป็นแกนนำ  และมีสมาชิกที่เป็นนักเรียนมากกว่าครึ่ง

 • Eco Committee ต้องมั่นใจว่าทุกคนในโรงเรียนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ Eco-Schools รวมถึงคอยรายงานสถานการณ์และอัพเดทสถานะของ Eco-Schools อยู่เสมอ

 • Eco Committee ควรประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้อำนวยการ บุคลากรที่ไม่ใช่ครู (เช่น เลขานุการ พนักงานธุรการ แม่บ้าน ภารโรง) ผู้ปกครอง กลุ่มธุรกิจ องค์กรอิสระ และ ตัวแทนชุมชนรอบโรงเรียน

 • Eco Committee ต้องมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพูดคุยในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมจริงในโรงเรียน  ​

 

ขั้นตอน 2: ทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อม

 • การทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่ดี และ สิ่งที่ต้องปรับปรุงในโรงเรียน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขในขั้นต่อไป

 • เป้าหมายคือ การตรวจสอบประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชุนรอบข้าง

 • 12 หัวข้อสิ่งแวดล้อมควรถูกประเมินทุกปี (โรงเรียนสามารถเลือกหัวข้อสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่ตัวเองสนใจได้)

 • เพื่อสร้างความมั่นใจว่าชุมชุนรอบข้าง ชุมชนสามารถทำงานร่วมกับโรงเรียน และ Eco Committee ในการทบทวนสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคนในการทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อม

 • ผลลัพธ์ของการทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นข้อมูลในการทำ Action Plan

  ​

ขั้นตอน 3: ออกแบบแผนกิจกรรม (Action Plan)

 • Action Plan  คือส่วนสำคัญของการทำงาน Eco-Schools โดย Action Plan ควรถูกพัฒนาโดยผลลัพธ์ของการทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อม

 • ใช้การทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อระบุความสำคัญของปัญหาในโรงเรียนที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนตาม 12 หัวข้อสิ่งแวดล้อม แนะนำให้ดำเนินงานไม่เกิน 3 หัวข้อสิ่งแวดล้อมต่อปีการศึกษา

 • สร้าง Action Plan เพื่อแก้ปัญหา และ ปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้น โดย Action Plan ควรประกอบด้วย ขั้นตอนการลงมือทำ บุคคลผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน และ ระยะเวลาที่จะสำเร็จตามเป้าหมาย

 • เช่นเดียวกับขั้นตอนอื่นของ Eco-Schools นักเรียนทุกคนควรมีส่วนร่วมมากเท่าที่มากได้ในการออกแบบ Action Plan ​

 

ขั้นตอน 4: สังเกตและประเมินผล

 • ในการที่จะค้บพบว่าการดำเนินกิจกรรมสามารถเข้าสู่เป้าหมายได้ตาม Action Plan หรือไม่ จำเป็นต้องมีการสังเกตและประเมิน เพื่อชี้วัดความคืบหน้า

 • เช่นเคย นักเรียนควรจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมการสังเกตและประเมิน

 • ผลลัพธ์ของการสังเกตและประเมินควรจะถูกรายงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนรับทราบ

 • วิธีการสังเกตที่ใช้ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย และเกณฑ์การชี้วัดควรสอดคล้องกับกับ Action Plan ในหัวข้อที่ได้ระบุไว้

 • การประเมินควรเป็นไปตามการสังเกตการณ์ การประเมินความสำเร็จของกิจกรรมจะช่วยให้สามารถปรับปรุง Action Plan ให้ดีขึ้นได้

 

ขั้นตอน 5: เชื่อมโยงหลักสูตร

 • การเชื่อมโยงกิจกรรมของโครงการ Eco-Schools กับหลักสูตรการสอนของโรงเรียนจะช่วยยืนยันถึงการบูรณาการกิจกรรมภายในโรงเรียน

 • บูรณาการกิจกรรมของ Eco-Schools เข้ากับหลักสูตรของโรงเรียน โดยผ่านวิชาเรียน เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและพลเมือง สิ่งแวดล้อม ศิลปะ ภาษาอังกฤษ หรือ วิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • นักเรียนควรได้รับการเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลและมีอยู่ในชีวิตประจำวัน ​

 

ขั้นตอน 6: ให้ข้อมูลและมีส่วนร่วม

 • ให้ทุกคนมีส่วนร่วม!  กิจกรรมไม่ควรถูกจำกัดแต่ในโรงเรียน นักเรียนสามารถนำกิจกรรมไปทำที่บ้าน หรือนำกิจกรรมที่บ้านมาต่อยอดที่โรงเรียน

 • เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ทุกคนในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม และนำไปสู่การมีส่วนร่วมกับชุมชนภายนอก ให้ชุมชุนภายนอกรับรู้และเข้าใจใน Eco-School 

 • การให้ข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สามารถเป็นได้หลายรูปแบบ เช่น การประชุมนักเรียน บอร์ดกิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ภายในโรงเรียน เว็บไซต์ การแสดงละครประจำปี การประกวดภายในโรงเรียน จดหมายข่าวถึงภาคธุรกิจใกล้โรงเรียน วิทยุชุมชน หรือ หนังสือพิมพ์ชุมชน 

 • จัด Global Action Days หรือ งานประจำปีทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียนทั้งโรงเรียนมีส่วนร่วมและเชิญบุคคลภายนอก เช่น ชุมชนรอบข้างมาร่วมกิจกรรม งานประจำปีสามารถเป็นในรูปแบบของ งานกีฬาสี งานแฟร์ นิทรรศการ งานวันสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

ขั้นตอน 7:  สร้างพันธกิจ Eco (Eco-Code)

 • พันธกิจ Eco คือ ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการให้คำมั่นของโรงเรียนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

 • ควรจะจดจำได้ง่าย และ เข้าถึงทุกคนภายในโรงเรียนได้ 

 • รูปแบบของพันธกิจ Eco ยืดหยุ่น สามารถเป็นได้ทั้งเพลง รูปภาพ กลอน คำขวัญ หรือ อื่นๆ

 • พันธกิจ Eco ควรประกอบด้วยจุดประสงค์หลักที่มีใน Action Plan

 • สำคัญมาก ที่จะให้นักเรียนเป็นตัวหลักในการพัฒนา สรรค์สร้าง พันธกิจ Eco เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อพันธกิจที่พวกเขาสร้างขึ้น

 • เนื้อหาของ พันธกิจ Eco ควรถูกประเมินใหม่ทุกปีเพื่อสร้างความมั่นใจว่า พันธกิจ Eco ได้สะท้อนถึงเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนจริง ​

คู่มือ 7 ขั้นตอน สู่ Eco-Schools