12 หัวข้อสิ่งแวดล้อม

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ธรรมชาติ

image-asset.png
ตรวจสอบพันธุ์พืชในบริเวณโรงเรียนและค้นหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณความหลากหลายทางชีวภาพรอบบริวณโรงเรียน รวมถึงเพิ่มความตระหนักรู้แก่นักเรียนในประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ และ ธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศ

image-asset (1).png

ตรวจสอบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชีวิตประจำวัน และค้นหาวีธีการส่งเสริมผ่านกิจกรรมเพื่อสร้างผลกระทบทางบวกต่อสภาวะโลกร้อน

พลังงาน

image-asset2.png

แนะแนวทางที่สมาชิกทุกคนในโรงเรียนสามารถทำงานร่วมกันในการเพิ่มความตระหนักรู้ในประเด็นทางด้านพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดภายในโรงเรียน

อาหาร

image-asset 3.png

ให้พลังแก่คนรุ่นใหม่, ผู้ปกครอง และ ชุมชน ให้มีความรับผิดชอบต่อทางเลือกในการรับประทานอาหาร ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ค้นหาแนวทางในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านอาหารในทุกๆมื้อ อีกทั้งส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพของคนรุ่นใหม่

พลเมืองโลก

image-asset 4.png

ตรวจสอบประเด็นทางด้านเสรีภาพและความรับผิดชอบที่ส่งผลกระทบในระดับชาติ, ภูมิภาค และ ระดับโลก ส่งเสริมพลังแก่นักเรียน, ผู้ปกครอง และ บุคลากรของโรงเรียน ในการพิจารณาผลกระทบของปัจเจกบุคคลที่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น หรือ ส่วนอื่นๆของโลก

 
สุขภาพ และ สุขภาวะ

image-asset 5.png

ส่งเสริมโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์ทางด้านสุขภาพและสุขภาวะแก่คนรุ่นใหม่ และ ชุมชุนในบริเวณกว้าง เพื่อก่อให้เกิดการร่วมมือเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของทุกภาคส่วน

ขยะ

image-asset 6.png

ตรวจสอบผลกระทบของขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และค้นหาวิธีการลดปริมาณขยะที่ถูกผลิตในโรงเรียน ก่อนจะออกสู่สิ่งแวดล้อม

มหาสมุทร และ ชายฝั่ง

image-asset 7.png

ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับแหล่งมหาสมุทรและชายฝั่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อมหาสมุครและชายฝั่ง ค้นหาวิธีการในการปกป้อง มหาสมุทรและชายฝั่

พื้นที่โรงเรียน

image-asset 8.png

แนะนำนักเรียนให้รู้จักกับความหลากหลายทางชีวภาพและธรรมชาติผ่านกิจรรมที่เน้นการปฏิบัติ โดยเสนอวิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรในห้องเรียน

คมนาคม

image-asset 9.png

แนะนำวิธีการสำหรับนักเรียน บุคลากร และ ภาครัฐในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นผลกระทบของการคมนาคมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ค้นหาวิธีปฏิบัติที่จะแก้ปัญหาทางด้านคมนาคมที่สามารถสร้างความแตกต่างและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

การจัดการของเสีย

image-asset 10.png

ตรวจสอบผลกระทบของเสียที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ค้นหาวิธีการจัดการของเสียผ่านการรีไซเคิล และวิธีการอื่นๆที่จะช่วยลดปริมาณของเสียที่ออกจากโรงเรียน 

 

แหล่งน้ำ

image-asset 11.png

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของแหล่งน้ำในระดับพื้นถิ่นและระดับโลก เพิ่มความตระหนักรู้ของการกระทำง่ายๆในชีวิตประจำวันที่สามารถส่งเสริมการใช้น้ำอย่างยั่งยืน