ในปี 2533 พื้นที่ป่าไม้ของโลกครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 31.6 ของพื้นที่โลกทั้งหมด (41,280,000 ตารางกิโลเมตร) หากแต่ในปี 2558 พื้นที่ป่าไม้ของโลกมีปริมาณลดลงเหลือเพียงร้อยละ 30.6 โดยมีพื้นที่ป่าทั้งหมดราว 40 ล้าน ตารางกิโลเมตร โดยที่ป่าร้อยละ 93 เป็นป่าธรรมชาติ และ ร้อยละ 7 เป็นป่าปลูก (ข้อมูลจาก FRA)

As a result of deforestation and land conversion to agriculture, parts of Thailand's Doi Suthep-Pui National Park are earmarked for forest restoration.

© WWF / Supol Jitvijak

ปัจจุบัน พื้นที่ป่าไม้ทั่วโลก ราว 73,000 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดเทียบเท่าประเทศปานามา ได้ถูกทำลายไปในแต่ละปี (ข้อมูลจาก FAO) ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่างยิ่ง เทียบได้กับเราสูญเสียพื้นที่ป่าขนาดเท่าสนามฟุตบอล 50 สนามในทุกๆ 1 นาที สถานการณ์ในประเทศไทย ณ ปี 2559 เองก็ไม่ต่างกัน โดยพื้นที่ป่าไม้ในประเทศ ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีพื้นที่ประมาณ 152,000 ตารางกิโลเมตร โดยคิดจากพื้นที่ป่าทั้งหมดรวมถึงป่าเสื่อมโทรมและป่าฟื้นฟู

การสูญเสียนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงประชากรไทยราว 66 ล้านคน ในขณะที่สถานการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้น ทรัพยากรป่าไม้ที่เรามีเหลืออยู่จะเพียงพอตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ ประเทศไทย ยังจะเป็น อู่ข้าวอู่น้ำ ของเอเชียได้หรือไม่หากสถานการณ์เลวร้ายกว่านี้

...

คุณรู้สึกอย่างไร เมื่อพื้นที่ป่าต้นน้ำของประเทศลดลงเรื่อยๆ โดยมีอัตราการลดลงอยู่ที่ 719 ตารางกิโลเมตรต่อปี

Forest and mist Kayan Mentarang National Park, Kalimantan (Borneo), Indonesia.

© WWF / Alain Compost

พื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทย

ณ วันนี้ พื้นที่ป่าไม้ของไทย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ และ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยป่า 2 ประเภทนี้ ถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์และคุ้มครองของประเทศ แม้ว่าจะมีกฎหมาย 2 บทนี้ แต่สถานการณ์การทำลายป่าและการบุกรุกก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจหมายถึงเสถียรภาพของวิถีชีวิตคนไทยอาจถูกทำลาย
Tetrapak 
© WWF Thailand
WWF Thailand
© WWF Thailand

กองทุนสัตว์ป่าโลกทำอะไร

เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามต่อผืนป่าในประเทศไทย โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักงานประเทศไทย จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในป่าเศรษฐกิจ

โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ปรับปรุงและวางแผนระบบการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ส่งเสริมการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของป่าเศรษฐกิจ แสวงหากลไกที่จะเปลี่ยนแปลงความสูญเสียและลดการทำลายป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่มีคุณค่าทางด้านนิเวศ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม

Forest

© WWF