What would you like to search for?

© WWF Thailand

Development of Mitigation Strategies and Measures for Sustainable Consumption and Production (SCP) in Agricultural Sector

July 2018

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการท าการเกษตร: พื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-13.30 น.
ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านแม่ขี้มูก หมู่ 1 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ภายใต้โครงการการพัฒนากลยุทธ์ในการลดก๊าซเรือนกระจกและมาตรการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ ยั่งยืนในภาคเกษตร
(Development of Mitigation Strategies and Measures for Sustainable Consumption and Production (SCP) in Agricultural Sector)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ทาง WWF Thailand ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองเกี่ยวกับสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับการท าการเกษตร รวมถึงร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกษตรกรเผชิญในพื้นที่ โดยมี เกษตรกรจากหมู่บ้านแม่ขี้มูก ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 20 คน (เอกสารแนบ 1) โดยมีเนื้อหาสาระสรุปได้ดังน