© WWF / ESA
รายงานสิ่งแวดล้อม Living Planet Report ประจำปี 2014 คือผลวิเคราะห์ที่อ้างอิงผลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้และผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ อย่างที่เราทราบกันดีกว่าเรานั้นมีโลกสำหรับอาศัยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นซึ่งทาง WWF เชื่อว่ามวลมนุษยชาติสามารถสร้างทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสร้างประโยชน์ทางสภาพแวดล้อม , สังคมและระบบเศรษฐกิจให้ดีในระยะยาว 


รายงานสิ่งแวดล้อม Living Planet Report ฉบับล่าสุดนี้ ไม่เหมาะสำหรับคนใจเสาะประเด็นสำคัญที่โดดเด่นคือดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ(Living Planet Index; LPI) ซึ่งคำนวณจากจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตมากกว่า 10,000 ชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินนำสะเทินบก และปลา ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพนี้ลดลงถึงร้อยละ 52 ตั้งแต่ปี 1970

หรืออาจกล่าวได้ว่าภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วรุ่นของมนุษย์ จำนวนประชากรของสัตว์มีกระดูกสันหลังได้ลดลงไปครึ่งหนึ่ง สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ถักทอระบบนิเวศอันช่วยรักษาชีวิตบนโลกและเป็นเครื่องมือวัดความกดดันที่เราสร้างให้กับโลกของเรา อันเป็นบ้านหลังเดียวของเรานี้การเพิกเฉยต่อการลดลงของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะทำให้เราอยู่ในอันตราย

เรากำลังใช้ของขวัญที่ธรรมชาติให้มาราวกับว่าเรามีโลกมากกว่าหนึ่งใบ การใช้ทรัพยากรของเราจากระบบนิเวศและธรรมชาติเกินกว่าความสามารถในการฟื้นฟูของธรรมชาติ กำลังทำให้อนาคตของเราอยู่ในอันตราย การอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถไปด้วยกันได้ การอนุรักษ์ไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาความหลากหลายหรือผืนป่าเท่านั้น แต่รวมถึงการปกป้องคุ้มครองอนาคตของมนุษยชาติด้วย อันได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ที่ดี เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงของสังคม แน่นอนยังรวมถึงความอยู่รอดของเราด้วย

ในโลกที่ผู้คนจำนวนมากยังคงยากจน การปกป้องธรรมชาติอาจถูกมองว่าเป็น เรื่องฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างตรงกันข้าม มันเป็นเส้นชีวิตสำหรับคนยากจนทั่วโลก เราต้องตระหนักอย่างยิ่งว่าเราต่างก็อยู่บนโลกใบนี้ร่วมกันเราทุกคนต่างต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ น้ำที่สะอาด และอากาศที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตามบนโลกใบนี้สิ่งต่าง ๆ ช่างดูน่ากังวลจนทำให้เรายากที่จะมองโลกในแง่ดีกับอนาคตของเรา

แน่นอนว่าการแก้ไขปัญหานี้ยากลำบากแต่พวกเราจะสามารถหาทางได้เพราะทางแก้ไขปัญหาอยู่ในตัวเราทุกคน เราผู้ซึ่งก่อปัญหาเหล่านี้ขึ้นเองนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป เราต้องลงมือแก้ไขปัญหาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถคว้าโอกาสที่เราได้ปล่อยให้หลุดมือไปเพื่อปิดฉากประวัติศาสตร์การทำลายธรรมชาติของมนุษยชาติและสร้างอนาคตที่มนุษย์สามารถดำรงชีวิตและเจริญรุ่งเรืองร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน

เราทุกคนล้วนเกี่ยวพันกันและหากเราร่วมมือกัน เราจะมีศักยภาพในการค้นพบ ทางออกและลงมือแก้ไขปัญหา เพื่อปกป้องอนาคตของโลกอันเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวของพวกเราได้

© NASA

© NASA

...

เราต้องคว้าโอกาสนี้ที่จะปิดฉากประวัติศาสตร์การทำลายธรรมชาติของมนุษยชาติและสร้างอนาคตที่มนุษย์สามารถดำรงชีวิตและเจริญรุ่งเรืองร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน

Marco Lambertini, ผู้อำนวยการ WWF International

พันธมิตรสำหรับการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม Living Planet Report

Zoological society of London
ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1826 โดย Zoological society of London (ZSL) คือองค์กรเกี่ยวกับการศึกษา,การอนุรักษ์และวิทยาศาสตร์ดยมีเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์และแหล่งที่อยู่อาศัย

Global Footprint Network (GFN)
GFN ได้นำเสนอระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืนด้วยการนำเสนอรอยเท้าระบบนิเวศน์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการชี้วัดความยั่งยืน ด้วยความร่วมมือกันทำให้เกิดเครือข่ายสำหรับการสำรวจข้อมูล , พัฒนามาตรฐานในการจัดการและนำเสนอกระบวนการตัดสินใจที่จะจัดการทรัพยากรต่างๆเพื่อช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของมนุษย์สามารถดำเนินไปได้ภายใต้ระบบนิเวศน์ของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัด

Water Footprint Network (WFN)
Water Footprint Network คือแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมโยงสังคมต่างๆที่ให้ความสำคัญในความยั่งยืน,ความเท่าเทียมและประสิทธิภาพในการจัดการและใช้ทรัพยากรน้ำ
 
สนับสนุน
สนับสนุน