คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการระดมทุนรายบุคคล

1. การระดมทุนขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทยมีรูปแบบใดบ้าง?

การระดมทุนจากบุคคลทั่วไป เพื่อการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย ในปัจจุบันดำเนินอยู่ 2 ช่องทาง ได้แก่

  1. ผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (Outsource) (Face-to-Face Fundraiser)

    เป็นช่องทางที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ระดับนานาชาติ นิยมใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อการระดมทุนจากผู้บริจาครายบุคคลทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะสนับสนุนการทำงานขององค์กร กรอกแบบฟอร์มการบริจาคแบบต่อเนื่องเป็นรายเดือน หรือราย 6 เดือน หรือรายปี ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้บริจาครายนั้นๆ
     
  2. ผ่านเว็บไซต์ www.wwf.or.th  ในหัวข้อ “สนับสนุนออนไลน์” ซึ่งบุคคลทั่วไปผู้ประสงค์จะสนับสนุนการทำงานขององค์กรฯ สามารถเลือกการบริจาคแบบครั้งเดียว หรือแบบต่อเนื่อง รวมถึงสามารถเลือกจำนวนเงินที่ประสงค์จะบริจาคได้ โดยระบบจะตัดเงินอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Rabbit LINE Pay


2. ทำไมจึงต้องใช้บริการบริษัทเอกชน (Outsourcing) ในการดำเนินกิจกรรมระดมทุน?

เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านจำนวนเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร WWF-ประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการของบริษัทเอกชนซึ่งมีความชำนาญ มีประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพและได้รับการยอมรับจากองค์กร NGO ในระดับสากลอื่นๆ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ทั้งในด้านข้อมูลความรู้และวิธีการสื่อสารกับผู้บริจาค โดยองค์กร WWF-ประเทศไทย จะมีขั้นตอนการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

3. ทำไมถึงต้องการการบริจาคแบบต่อเนื่องเป็นหลัก?

การบริจาคแบบต่อเนื่อง จะช่วยให้ WWF-ประเทศไทยสามารถวางแผนการทำงานอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทราบงบประมาณจากเงินบริจาคที่มีความแน่นอน โดยผู้บริจาคสามารถเลือกรูปแบบการบริจาคแบบต่อเนื่องเป็นรายเดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี ได้ตามความสมัครใจ และหากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาค หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริจาค ผู้บริจาคสามารถติดต่อมาที่ศูนย์บริการผู้บริจาค โทร.02-056-0000 วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในช่วงเวลา 09:00 - 17:00 น.

4. การบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และการบริจาคผ่านบัตรเครดิต มีความน่าเชื่อถือ และโปร่งใสแค่ไหน?

ตามระเบียบขั้นตอนการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะต้องอธิบายขั้นตอนการบริจาค การทำธุรกรรม (การตัดเงินผ่านบัตรเครดิต) และเงื่อนไขด้านความปลอดภัย ให้ผู้บริจาคเข้าใจก่อนลงนามในเอกสารการบริจาค และเมื่อเข้าสู่ระบบการตัดเงินผ่านบัตรเครดิตแล้ว ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบรายละเอียดการบริจาคได้จากเอกสารเรียกเก็บ (Statement) ออกโดยธนาคารเจ้าของบัตรนั้นๆ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการผู้บริจาคได้ตามเวลาทำการในข้อที่ 3

5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่พบตามบูธต่างๆ เป็นเจ้าหน้าที่ของ WWF-ประเทศไทย หรือไม่?

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทุกคน เป็นพนักงานของบริษัทเอกชน ที่ได้รับการว่าจ้าง และมอบหมายอย่างเป็นทางการจาก WWF-ประเทศไทย ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการทำงานขององค์กรฯ และจัดกิจกรรมเพื่อการระดมทุน ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในข้อที่ 2

6. WWF-ประเทศไทย นำเงินบริจาคไปใช้ประโยชน์อย่างไร?

เงินบริจาคทั้งหมดที่ได้รับจากผู้บริจาครายบุคคลทั่วไป ผ่านทั้ง 2 ช่องทางข้างต้น องค์กร WWF-ประเทศไทย จะนำไปใช้เพื่อการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์ต่างๆ เช่น โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง โครงการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลงและแม่น้ำสงครามตอนล่าง เป็นต้น โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงาน ข่าวสาร ความคืบหน้า ให้แก่ผู้บริจาครวมถึงบุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ขององค์กรฯ ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล จดหมายข่าว และเอกสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง