โปรดสนับสนุนเรา
กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อร่วมสนับสนุนงานอนุรักษ์กับเรา
*Indicates required field
การสนับสนุนจากท่านสำคัญอย่างไร
เป็นที่ทราบกันดีว่า โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปและกำลังลดลง รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต หากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการดูแล ชีวิตเราอาจต้องพบความยากลำบากอย่างต่อเนื่องมากขึ้น

WWF-ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เป็นเวลากว่า 50 ปี โดยยึดหลักการผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน และทำงานร่วมกับพันธมิตรในชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชน และส่วนราชการท้องถิ่น อีกทั้งยังประสานความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรและบุคคลทุกระดับในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพื่อให้เกิดวิถีชีวิตที่นำไปสู่ความยั่งยืน

หากท่านเชื่อว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ และต้องการช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานอนุรักษ์กับเราได้ ด้วยการ...
สนับสนุน
สนับสนุน