1. ฝึกอบรมเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol Training)

จัดการอบรมเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความชำนาญ 

หลักสูตรการฝึกอบรม
 1. การใช้แผนที่ เข็มทิศ และเครื่องกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) 
 2. เทคนิคการบันทึกข้อมูลสัตว์ป่า และข้อมูลปัจจัยคุกคามควบคู่กับการลาดตระเวน
 3. องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาจิตสำนึกในการทำงานอนุรักษ์สัตว์ป่า
 4. เทคนิคการสืบสวนคดีป่าไม้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5. การฝึกปฏิบัติการสืบสภาพพื้นที่เป้าหมาย การรวบรวมหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุ การประยุกต์ใช้เทคนิคลาดตระเวนควบคู่กับผลจากระบบฐานข้อมูลลาดตระเวนเพื่อการวางแผนตามยุทธศาสตร์ลาดตระเวน
 6. ความรู้พื้นฐานในการใช้ “นิติวิทยาศาสตร์” มาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีความ เพื่อผลในการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ
 7. การฝึกปฏิบัติการตรวจสถานที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์ทางคดีป่าไม้และทรัพยากรของชาติเบื้องต้น 
 8. การฝึกปฏิบัติ ระเบียบวินัย เทคนิคลาดตระเวน การจัดกำลังพล เทคนิคการตรวจค้น การล้อมจับ การจับกุมผู้กระทำผิด
 9. การฝึกปฏิบัติบุคคลทำการรบ การกำบังตัว, การเคลื่อนที่กลางคืน, กลางลาน, ทางโล่ง, ทัศนสัญญาณ, การใช้สายตา (กลางวัน, กลางคืน)
 10. ฝึกปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การลาดตระเวน
 11. เทคนิคการใช้และดูแลรักษาอาวุธปืน การฝึกปฏิบัติการยิงปืนภายใต้สภาวะกดดัน
 12. การฝึกปฏิบัติการกู้ภัยภาคสนามและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Smart Patrol Training

© WWF-Thailand/Baramee Temboonkiat

Smart Patrol Training

© WWF-Thailand/Baramee Temboonkiat

2. การจัดทำฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการลาดตระเวนโดยโปรแกรม MIST และโปรแกรม SMART

3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

Students learn about various aspects of SMART patrolling, including how to track animal footprints.

© WWF-Thailand/Baramee Temboonkiat