โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ.2551-2554)

     บึงโขงหลงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศลำดับที่ 1,098 ของโลก มีพื้นที่ 13,800 ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอบึงโขงหลงและอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตอนใต้ของบึงมีห้วยน้ำเมาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำสงครามซึ่งไหลหลงสู่แม่น้ำโขง มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง จากการศึกษาพบพืชน้ำอย่างน้อย 75 ชนิด ชนิดพันธุ์พืชบก 256 ชนิด พันธุ์ปลา 64 ชนิด นก 27 ชนิด อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าบึงโขงหลงได้รับผลกระทบและภัยคุกคามซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่ อาทิเช่น การทำการประมงที่เกินขนาดและไม่ยั่งยืน น้ำเสียจากแหล่งชุมชน ตลอดจนสารเคมีปนเปื้อนจากพื้นที่เกษตรที่อยู่โดยรอบ ฯลฯ

     ด้วยเหตุนี้ WWF ประเทศไทยจึงได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก evian และ DANONE โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาว

แผนที่ดำเนินโครงการ

© WWF-Thailand

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจที่ถึงคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง (CEPA)
 2. เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ ตลอดจนทางเลือกอื่นที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน
 3. เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลและจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อใช้วางแผนบริหารจัดการพื้นที่ในระยะยาว
 4. เพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง และนำไปใช้ในการจัดการแม่น้ำโขงต่อไป
 

พื้นที่ดำเนินงาน

            พื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

            เดือนกรกฎาคม 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 รวม 3 ปี
 

กิจกรรมหลัก

 1. การจัดทำศูนย์ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง
 2. จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศบึงโขงหลง
 3. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่
 4. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 5. จัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
 6. การศึกษาวิจัยผลกระทบและปัจจัยคุกคามพื้นที่
 7. ส่งเสริมกิจกรรมเกษตรยั่งยืน
 8. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง
 9. การจัดทำและปรับปรุงเวปไซต์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการ

ผลการดำเนินงาน

 1. การจัดทำศูนย์ข้อมูลและนิทรรศการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง จำนวน 1 แห่ง
 2. จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมระบบสื่อความหมาย ระยะทาง 1.4 กม. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศบึงโขงหลง
 3. พัฒนาระบบการสื่อการเรียนร่วมกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 6 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา 2 แห่
 4. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 18 หลักสูตรการเรียนรู้
 5. จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำให้กับตัวแทนชุมชน อปท. เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จำนวน 1 ครั้ง และอบรมการทำหลักสูตรท้องถิ่นให้กับคณะครูและเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
 6. จัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จำนวน 2 ครั้ง
 7. ดำเนินการศึกษาวิจัยและติดตามการประเมินทรัพยากรประมงร่วมกับชุมชน
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใน 6 หมู่บ้าน
 9. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง 5 ปี (พ.ศ.2553-2557)
 10. จัดทำเวปไซต์เพื่อเป็นแหล่งนำเสนอข้อมูลบึงโขงหลงและความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการฯ (www.wetlandnongkhai.com)
 11. แลกเปลี่ยนบทเรียนในพื้นที่ในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ
พื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง

© Nicolas Axelrod / WWF-Greater Mekong

จัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day)

© Chaiya Peng-un/WWF-Thailand

กลุ่มชาวประมงร่วมเก็บข้อมูลเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของปริมาณปลาในพื้นที่

© Chaiya Peng-un/WWF-Thailand

ปลาบู่กุดทิง…พบในบึงโขงหลงและกุดทิง เป็นปลาเฉพาะถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

© WWF-Thailand