© WWF-Thailand

“เพื่อส่งเสริมพลังของเยาวชนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่ความยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ความมุ่งมั่นในการดำเนินการ และความรับผิดชอบต่อสังคม”

โครงการ Eco-Schools คือโครงการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ริเริ่มโดย Foundation for Environmental Education (FEE) ประเทศเดนมาร์ก ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 64 ประเทศ และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 49,000 โรงเรียนจากทั่วโลก โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมสมาชิกและได้รับสิทธิ์ในการบริหารโครงการ Eco-Schools ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 21 โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และภูเก็ต
 


จุดเริ่มต้นจากห้องเรียน

เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นฐานของโครงการจึงเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเอง โดยเริ่มต้นจากในห้องเรียนไปยังระดับโรงเรียน และขยายไปถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ จะได้ฝึกฝนทักษะด้านการวางแผน การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงาน ได้เกิดความภาคภูมิใจจากการดำเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเป็นอย่างดี  ตามมาตรฐานสากล โดยจะได้รับรางวัลสูงสุดเมื่อผ่านตามเกณฑ์คือรางวัลธงเขียว (International Green Flag) ดังนั้น โครงการ Eco-Schools จึงเหมาะในการนำมาพัฒนาวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  และเปิดพื้นที่ให้น้องๆ นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และแสดงพลังด้านบวก เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

ปัจจุบัน โครงการ Eco-Schools ดำเนินการอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติในด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน นอกจากนี้ เรายังมีเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาและการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่แค่ในระดับประเทศ แต่เป็นระดับนานาชาติ ซึ่งนักเรียนเองก็จะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านภาษา เพิ่มด้วย
งานมอบรางวัล Eco-Schools Award

© WWF-Thailand

“เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถปรับตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่อาจรุนแรงมากขึ้นในอนาคต”

ECO-SCHOOLS Activity

© WWF-Thailand

ขั้นตอนการเป็น ECO-SCHOOLS
การดำเนินโครงการ Eco-Schools มี 7 ขั้นตอนด้วยกัน โดยสามารถเลือกหัวข้อสิ่งแวดล้อมจากทั้งหมด 9 หัวข้อ นอกจากนี้ เรายังมีเกณฑ์การประเมินรางวัล Eco-Schools Award เพื่อเป็นการรับรองว่าโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมีการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล การที่โรงเรียนจะประสบความสำเร็จในโครงการได้นั้น ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนจะต้องมีส่วนสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ อย่างจริงจัง เพราะต้องมีการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ